Med individens behov i centrum

Nu tar Intraservice och Therése Lindén över från stadsledningskontoret att fortsätta föra in IBIC i Göteborgs Stad. Therése Lindén är nyanställd på Intraservice som verksamhetsutvecklare för IBIC, individens behov i centrum.

Therése Lindén är nyanställd på Intraservice som verksamhetsutvecklare för IBIC, individens behov i centrum.

Sedan tidigare har Göteborgs Stad arbetat med en del av IBIC inom äldreomsorgen. Nu är tanken att IBIC ska införas i sin helhet - process, begrepp samt IT-stöd och spridas till hela välfärdsområdet, med fokus inom äldreomsorgen och funktionshinder. Therése Lindén leder nu arbetet och börjar med att kartlägga hur det ser ut i staden just nu. Inledningsvis träffar hon processledarna för IBIC i staden.

- Vi får lägga planen gemensamt hur vi fortsätter. Vi kommer inte göra detta också, utan det är så här vi ska göra det vi redan gör, säger Therese Lindén. Det blir att samla allt på ett ställe, egentligen. Alla måste ta ansvar för sin del för det är tillsammans vi skapar förändring.

Socialstyrelsen har tagit fram IBIC som är ett arbetssätt för att se till den enskildes behov och skapa förutsättningar för att ge individuellt stöd. I modellen ingår både arbetssättet, förhållningssättet vi ska möta den enskilde med och hur vi kan arbeta med en strukturerad dokumentation. IBIC innebär också ett nytt gemensamt fackspråk för alla yrkesroller, ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). De som är berörda i Göteborgs Stad är socialsekreterare, handläggare, chefer och omsorgspersonal.

Therese Lindén har arbetat med modellen sedan 2014 och är en stor förespråkare av IBIC och ser hur modellen kan ge ytterligare kvalitet i omsorgen.

- IBIC ger möjlighet att arbeta långsiktigt. Vårt arbete utgår redan från den enskildes behov men utan någon tydlig struktur kring det. Vi bara vet att det är så! Med modellen kan vi på ett strukturerat sätt beskriva behoven, beskriva hur vi ska tillgodose behoven, utvärdera och följa upp om den enskilde når sina mål.

Det pågår även ett projekt inom IFO-FH för att införa IBIC. Malin Lekman är projektledare och projektet är igång sedan ett par månader. Planen är att utbildning i modellen ska ges till berörda inom IFO-FH under 2018. 

Hör av dig direkt till Therése Lindén om du vill veta mer: telefon: 031-367 81 40.

Om IBIC - Individens behov i centrum

IBIC är framtaget av Socialstyrelsen och beskriver ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt.

Arbetssättet innebär i korthet: 

  • stöd för ett behovsinriktat arbetssätt
  • systematik för en mer likvärdig handläggning
  • gemensamt språk (ICF) för dokumentation och samarbete över professionsgränserna
  • strukturerad dokumentation som ger möjlighet att sammanställa på gruppnivå och använda som underlag för beslut om exempelvis kvalitets- och verksamhetsutveckling.