Byte av semesterdagstillägg mot fler lediga dagar

Från den 1 januari 2019 får medarbetare med semestertjänst i Göteborgs Stads förvaltningar möjligheten att byta sitt semesterdagstillägg mot fler lediga dagar.

Du som arbetar enligt bilaga M, U eller är timavlönad omfattas inte av överenskommelsen. Det gör du inte heller om du är anställd på BAL-, BEA- eller PAN-avtalet. Fråga din chef vilket avtal som gäller dig.

Hur många lediga dagar kan du få?

Du som har 25 dagars årssemester får vid detta byte 5 extra lediga dagar. Du som har 31 eller 32 dagars årssemester får 6 extra lediga dagar. Detta innebär att du så länge överenskommelsen gäller avstår semesterdagstillägget.

Semesterdagstillägget kan endast bytas ut i sin helhet mot fler lediga dagar. Du som på grund av föräldraledighet eller sjukledighet inte tjänar in full årssemester får extra lediga dagar i proportion till den faktiska intjänade semestern, detta avrundas uppåt till närmaste heltal.

Vad krävs för att jag ska kunna ta del av erbjudandet?

Byte av semesterdagstillägget mot fler lediga dagar är en möjlighet arbetsgivaren kan bevilja dig om det inte innebär uppenbar olägenhet för verksamheten. Stadens hållning är att erbjuda möjligheten så långt det är möjligt.

Ansökan gör du i ett e-formulär som du hittar i Serviceportalen eller via en länk i Självservice HR-system. Överenskommelse gäller tillsvidare fram tills dess att du eller din chef väljer att avsluta den. Om du inte vill kvarstå i överenskommelsen inför nästa semesterår måste det skickas in ett ärende om detta till Intraservice senast den 30 november.

Summan av årets kvarvarande och tidigare års sparade semesterdagar får inte vara fler än sammanlagt tio dagar den 30 november, som är den dag då överenskommelsen senast ska vara beviljad eller då prövningen om överenskommelsen skall fortsätta gälla inför påföljande år ska vara gjord. 

Du ska också ha en anställning som beräknas pågå hela det kommande året.

För att kunna ingå överenskommelsen mellan dig och din chef ska samtliga förutsättningar vara uppfyllda den 30 november, då överenskommelsen senast ska vara beviljad av chefen, eller då prövningen om överenskommelsen skall fortsätta gälla inför påföljande år ska vara gjord. 

För dig som har upp till tio sparade semesterdagar vid ingången av överenskommelsen utbetalas semesterdagstillägget för dessa dagar i sin helhet under första kvartalet av semesteråret. Semesteråret är 1 januari-31 december.  

Har du inte möjlighet att ta del av semesterväxlingen det kommande året kommer en ny möjlighet att ansöka nästa höst.

Att tänka på

Du har en skyldighet att ta ut de extra lediga dagarna under semesteråret och chefen har skyldighet att göra detta möjligt för dig. Detta görs genom att tydligt planera enhetens semestrar för året.

Om den planerade ledigheten inte tagits ut under semesteråret och det saknas godtagbara skäl för detta, ska överenskommelsen sägas upp inför nästkommande år. Så länge de sparade dagarna inte är fler än tio dagar den 30 november, kan medarbetaren vara kvar i överenskommelsen.

Vid uppsägning av överenskommelsen ska medarbetaren återbetala semesterdagstillägget för de eventuellt återstående sparade semesterdagarna.

Vid byte av tjänst följer inte överenskommelsen med automatiskt. Frågan tas upp med den som anställer och ärende skickas till Intraservice med besked om överenskommelsen ska fortsätta eller avslutas.

Ingångna överenskommelser gäller fortsatt under året även om du får en ny chef.

Du som byter semesterdagstillägget mot fler lediga dagar får en lägre årsinkomst, vilket i sin tur påverkar avsättningen till pensionen. Det är viktigt att du själv inför överenskommelsen förstår att det påverkar.

Hur och när ingås överenskommelsen?

Du ansöker om byte av semesterdagstillägg mot fler lediga dagar via formulär på Självservice HR-system under e-tjänster och blanketter. Din chef får ett mejl med länk till Serviceportalen för att godkänna. Ansökan ska vara godkänd av din chef senast 30 november inför kommande år.

För frågor

Kontakta din HR-avdelning om du har frågor om semesterväxlingen.