Så sätts din lön

Här kan du läsa om hur lönebildningen sker inom stadens förvaltningar och hur det går till när din lön sätts. Denna text är en sammanfattning av en längre du kan läsa om du klickar på länken till höger på denna sida.

Göteborgs Stads lönepolitik

Göteborgs Stads lönepolitik går ut bland annat på att lönen ska vara individuell och avspegla hur medarbetaren utför sitt arbete. Goda insatser ska belönas med högre lön.

Lönen sätts också efter svårighetsgraden på ditt arbete, bedömt enligt ett verktyg, BAS. Arbetsgivaren måste även ta hänsyn till löneläget på arbetsmarknaden.

Förvaltningarnas arbete med lönebildning

Förvaltningen kallar facken till överläggning och redovisar prioriteringar och vilken löneökning man vill åstadkomma.

Parterna kommer överens om löneutrymmet som ska fördelas och om vilken förhandlingsmodell som ska användas.  

Utvecklings- och lönesamtal

Ett bra lönesamtal kräver ett bra utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet ska handla om din framtida utveckling utifrån verksamhetens mål.

Lönesamtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet och ska handla om din arbetsinsats. Det är chefen som i dialog med dig och med stöd av lönekriterierna bedömer dina arbetsinsatser.  

I lönesamtalet tas arbetets krav upp och hur ditt arbete har värderats i BAS. Så även mål för verksamheten och vilka kriterier som man tar hänsyn till när man bedömer ditt resultat.

När lönesamtalen är klara tar förvaltningen fram ett förslag till löner för samtliga medarbetare. Jämförbara verksamheter/enheter ska ha en enhetlig lönebild utifrån förvaltningens samlade lönebild.

Förslaget till din nya lön ska du få muntligt av chefen och du ska kunna ge dina synpunkter. Beskedet ska vara ett "kvitto" på det tidigare lönesamtalet. Du och chefen behöver inte vara överens om den nya lönen.  

Den nya lönen bestäms

Efter att alla medarbetare meddelats den nya lönen ska arbetsgivaren stämma av med facket. Efter detta är de nya lönerna formellt fastställda.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om lönebildning och löneavtalen kan du vända dig till din personalfunktion. Du kan också klicka på Chef här på Personalingången och därefter Lönebildning för att fördjupa dig i hela lönebildningsprocessen.