Ersättning om du är sjuk

Under tiden du är sjukskriven kan du ha rätt till ersättning i form av sjuklön från din arbetsgivare, sjukpenning från Försäkringskassan och ersättning från AFA försäkring. Var och en av dessa bedömer enskilt din rätt till ersättning varför det är viktigt att ta del av den information som du får.

Karensavdrag
Sjukpenning från Försäkringskassan
AFA Försäkring
Indragen sjukpenning

Under de första 14 dagarna betalar din arbetsgivare ut sjuklön om din arbetsförmåga är nedsatt i förhållande till ditt vanliga arbete eller till annat arbete som din chef tillfälligt kan erbjuda.

Karensavdrag

Karensavdraget på din lön görs den första delen av frånvaron då ingen sjuklön utbetalas. Enligt lagen om sjuklön motsvarar karensavdraget 20 procent av sjuklönen vid sjukfrånvaro under en genomsnittlig arbetsvecka.

Regeringen har beslutat att karensavdraget har slopats tillfälligt från och med den 11 mars 2020. Syftet är att minska smittspridningen i landet.

Arbetsgivaren kommer fortsätta dra karensavdraget som vanligt. Du som medarbetaren kan söka ersättning i efterhand från Försäkringskassan för avdraget. Detta gäller är från 11 mars 2020 och framåt. Sedan den 7 april 2020 kan ersättningen sökas från Försäkringskassan via Mina sidor. Ersättningen är ett schablonbelopp om 700 kronor per dag. 

Sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning är en tillfällig ersättning, den ska ersätta förlorad arbetsinkomst tills du kan börja jobba igen. Om du kan få sjukpenning, och i så fall hur länge, beror på om din sjukdom påverkar din förmåga att arbeta. Du är inte försäkrad för ett specifikt yrke utan Försäkringskassan benämner det som en omställningsförsäkring. Av Försäkringskassan ombeds du därför överväga om du kan arbeta med något annat trots sjukdom.

Dag 15-90 – De första tre månaderna bedöms din förmåga att klara dina nuvarande arbetsuppgifter. 

Dag 91-180 – Om du är fortsatt sjukskriven efter tre månader kan du få sjukpenning om du inte klarar dina vanliga arbetsuppgifter eller några andra uppgifter som din chef kan erbjuda.

Dag 181-365 – Efter sex månader kan du få sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det betyder att om du bedöms klara ett annat arbete på del- eller heltid, kan din rätt till sjukpenning begränsas i samma omfattning. Det finns undantag, till exempel om det är mycket troligt att du kan komma tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare inom ett år från att du blev sjuk.

Dag 366 – Efter ett års sjukskrivning kan du få sjukpenning om du över huvud taget inte kan arbeta på den vanliga arbetsmarknaden. Det här är en viktig tidsgräns som är bra att känna till. 

Tidsgränserna gäller oavsett om du är sjukskriven hel- eller deltid. Om du har en allvarlig sjukdom kan det finnas undantag från dessa tidsgränser. Du måste själv ta reda på vilka regler som gäller när du är sjukskriven. Titta gärna på Försäkringskassans hemsida om vilka rättigheter och skyldigheter du har. 

Försäkringskassan

AFA Försäkring

Du som är anställd i Göteborgs Stad är försäkrad hos AFA Försäkring. Du kan ha rätt till ersättning från AFA om du

  • varit sjukskriven mer än 90 dagar och beviljas sjukpenning från Försäkringskassan
  • beviljas sjukersättning från Försäkringskassan
  • råkat ut för ett olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom eller smitta genom arbetet
  • fått din sjukpenning indragen av Försäkringskassan men vården skriver medicinskt underlag som styrker fortsatt nedsatt arbetsförmåga.

AFA Försäkring

 Indragen sjukpenning

Om din sjukpenning blir indragen av Försäkringskassan utifrån 27 kap, §§ 48–49 i Socialförsäkringsbalken, kan du ha rätt till ersättning från AFA. Särskild AGS-KL förmån kan betalas ut om din läkare intygar att du trots indragen sjukpenning har fortsatt nedsatt arbetsförmåga.

AFA kan, om du har rätt till det som kallas Särskild AGS-KL förmån, betala ut pengar till dig upp till 180 dagar.

Om du beviljas en sådan förmån kan du få ytterligare tid för din rehabilitering. Du kan även få medicinsk rehabilitering i samråd med vården samt arbetsinriktad rehabilitering tillsammans med din arbetsgivare.

Din arbetsgivare har fortsatt rehabiliteringsansvar och kan komma att utreda din arbetsförmåga i förhållande till ordinarie arbete och till annat arbete i Göteborgs Stad. Du måste delta aktivt i din rehabilitering.

Det är viktigt att du direkt anmäler dig som aktivt sökande hos Arbetsförmedlingen efter att din sjukskrivning blivit indragen. Detta påverkar inte din anställning men kan påverka hur din sjukpenninggrundande inkomst beräknas.

Du kan läsa mer om försäkringen på AFA Försäkrings hemsida eller prata med din chef, alternativt AFA-informatören på din arbetsplats eller ditt fack, så hjälper de dig.