Om du blir sjuk

Som medarbetare i Göteborgs Stad har du både rättigheter och skyldigheter när du drabbas av ohälsa, sjukdom eller skada. Som medborgare har du då också rättigheter och skyldigheter gentemot olika myndigheter. Här nedan kan du läsa om vad som gäller om något skulle hända dig.

Sjukanmälan      
Upprepad korttidsfrånvaro      
Utreda ditt behov av rehabilitering      
Facklig representant eller stödperson      

Läkarintyg      
Förstadagsintyg      
Är sjukdom orsaken?      
Sjukskrivning      

Plan för att återgå till arbete
Ansvar för att delta aktivt i din rehabilitering
Rehabilitering till ordinarie arbete
Avslut av rehabilitering mot ordinarie arbete

Företagshälsovården
Viktigt att tänka på

Alla kan vi drabbas av sjukdom vid olika tillfällen i livet. Oftast återhämtar vi oss och har läkt efter en kortare frånvaro men ibland har vi behov av längre frånvaro och sjukskrivning. Göteborgs Stads arbete med arbetsanpassning och rehabilitering syftar till att visa omsorg om dig och din hälsa, att du ska kunna återgå i arbete så snart som möjligt samt genomsyras av likabehandling. Följande sida är till för att du ska veta vad som förväntas av dig och vad du kan förvänta dig av Göteborgs Stad som arbetsgivare.  

Sjukanmälan

Om du blir sjuk ska du anmäla din frånvaro till närmaste chef samma dag. Chefen behöver ta reda på om du måste vara frånvarande eller om det finns något som skulle kunna göra det möjligt att arbeta trots att du är sjuk. Målet med de insatser och åtgärder som görs är att du ska kunna återgå i det arbete du är anställd för att göra

Din chef ska höra av sig för ett samtal inom tre dagar för att höra om hur du mår samt ha en dialog med dig om det är något som kan göras på arbetsplatsen för att du ska slippa vara frånvarande.

Upprepad korttidsfrånvaro

Om du har upprepad korttidsfrånvaro; fyra tillfällen under en löpande tolvmånaders-period, ska din chef boka ett hälsosamtal för att utreda om du behöver rehabilitering. Detta gör din chef av omsorg om dig och din hälsa så att ni kan agera tidigt för att minska risken för en längre eller mer omfattande sjukskrivning.

Utreda ditt behov av rehabilitering

Din chef kan boka ett hälsosamtal för att utreda ditt behov av rehabilitering.

Din chef ska utreda om du behöver rehabilitering

 • vid upprepad korttidsfrånvaro
 • vid tidiga tecken på ohälsa
 • om du begär det
 • om du är sjukskriven mer än 14 dagar.

Frågor som kan diskuteras vid ett hälsosamtal kan vara hur du mår och upplever ditt hälsotillstånd (till exempel sömn, motion, mat, balans mellan arbete och vila), din arbetssituation, din familjesituation/sociala förhållanden, om du har upplevt hot och våld i ditt eget hem, ditt förhållande till alkohol och andra droger.

Facklig representant eller stödperson

Kom ihåg att du har rätt att ta med en facklig representant eller annan stödperson när du träffar arbetsgivaren. Det är du själv som kallar facket eller stödpersonen om du så önskar att den deltar i mötet. Tänk på att det är viktigt att du och din chef tar er tid att prata för att nå fram till en bra plan för dig och din återgång i arbete.

Läkarintyg

Från och med dag åtta i sjukperioden ska din sjukfrånvaro vara styrkt av ett läkarintyg. Läkarintyget ska innehålla

 • sjukperiod
 • omfattning
 • funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning
 • läkare eller tandläkares underskrift.

Förstadagsintyg

Din chef kan i särskilda fall begära att du visar upp ett så kallat förstadagsintyg. Det innebär att du ska lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren från första dagen i varje sjukperiod. Beslutet tas individuellt, ska lämnas till dig skriftligen och får som längst gälla ett år framåt. Syftet med begäran om intyg tidigare än dag åtta är att din chef ska kunna ta sitt rehabiliteringsansvar om du till exempel har drabbats av upprepad korttidsfrånvaro. Din chef kan också vid särskilda fall begära att du lämnar ett läkarintyg tidigare än dag åtta om hon eller han misstänker missbruk av rätten till sjuklön.

Är sjukdom orsaken?

Svåra livshändelser, en konflikt på arbetet och annat kan göra att man mår dåligt och att man kan behöva stödåtgärder eller anpassningar i arbetet. Om du upplever att det påverkar ditt arbete och att din hälsa riskerar att försämras är det bra om du berättar detta för din närmaste chef så att förebyggande åtgärder kan diskuteras. Du kan också ta stöd av skyddsombud på din arbetsplats om besväret påverkar ditt arbete.

Om sjukdom inte är orsaken kan du också få snabbt stöd genom att ringa Falck Healthcare AB för fem fria samtal om ditt besvär, tel +46317126161. Se Förmånsportalen för mer information. 

Det är bara om du har en sjukdom eller skada som läkaren kan sjukskriva och du kan få sjukpenning. Vid sjukskrivning ska läkaren bedöma hur sjukdomen nedsätter din förmåga och i sjukintyget formulera hur det påverkar din möjlighet att göra olika saker. Därför är det bra om du kan beskriva dina arbetsuppgifter vid läkarbesöket. 

Ett sjukintyg från läkaren är ett underlag, men ingen garanti för att arbetsgivaren betalar sjuklön de första två veckorna eller att Försäkringskassan beviljar sjukpenning därefter. Har du frågor om din rätt till ersättning ska du prata med din chef eller med Försäkringskassan.

Sjukskrivning

Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen som syftar till att förbättra eller bibehålla funktionsförmågan. De bedömer din arbetsförmåga utifrån ditt hälsotillstånd och arbetsuppgifter. Det är sjukvården som skriver läkarintyg. En sjukskrivning ska ses som en medicinsk behandling bland andra.

För dig som blivit sjukskriven är det viktigt att veta att det kan ha effekter som inte är gynnsamma för din återhämtning. En längre tids sjukskrivning kan leda till att du upplever dig isolerad från arbetet, den utveckling som sker i uppdraget på din enhet och att du saknar de sociala relationerna arbetet kan ge. Detta kan leda till att du oroar dig för hur det ska gå att komma tillbaka till jobbet. 

Av den anledningen är det bra att du och din chef har kontinuerlig och tät kontakt för att motverka riskerna. Det är också viktigt att du, din behandlande läkare och din chef kan skapa möjligheter för dig att kunna komma tillbaka i arbete så snart som möjligt, med eller utan anpassningar så snart ditt hälsotillstånd tillåter medan kanske annan medicinsk rehabilitering pågår.

Plan för att återgå till arbete

Om du förväntas vara sjuk längre än 59 dagar eller om prognosen är oklar ska din chef tillsammans med dig behöva göra en så kallad plan för återgång i arbete. Planen måste vara klar innan dag 30 i din sjukskrivning, om du förväntas vara sjuk längre än 59 dagar eller om prognosen är oklar. Planen kan Försäkringskassan behöva för att bedöma om du har rätt till sjukpenning. Om inga insatser från arbetsgivaren är till hjälp i din aktuella situation utan du endast genomgår medicinsk rehabilitering ska ni planera för hur och när kontakten mellan er ska ske. Ni kan tillsamman även planera för framtida åtgärder.

Så fort du med hjälp av anpassning eller åtgärder kan börja arbeta igen, ska du och din chef skriva i planen hur detta ska göras. Planen ändras sedan löpande under tiden du rehabiliteras.

Ansvar för att delta aktivt i din rehabilitering

Din arbetsgivare har ett stort ansvar för din rehabilitering. Det innebär bland annat att du har ett förstärkt anställningsskydd vid sjukdom. Din chef kan inte säga upp dig för att du är sjuk utan att ha gjort sitt yttersta för att du ska kunna börja arbeta igen. För att din chef ska kunna ta sitt rehabiliteringsansvar krävs dock att du deltar aktivt i din egen rehabilitering. Det innebär att du ska

 • anmäla sjukfrånvaro
 • lämna in läkarintyg från och med dag åtta
 • vara nåbar per telefon eller e-post samt delta i bokade möten på det sätt som överenskommits
 • lämna de upplysningar som behövs
 • genomföra de åtgärder som överenskommits
 • genomgå den behandling som överenskommits med läkare.

Om du inte är aktiv i din egen rehabilitering anses arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och rehabiliteringen avslutas. Undantag sker vid särskilt allvarligt hälsotillstånd.

Rehabilitering till ordinarie arbete

Din chef ska under din rehabiliteringsprocess fortlöpande utreda din arbetsförmåga i förhållande till ordinarie arbete genom rehabiliterings- och avstämningsmöten med stöd av behandlande läkare, exempelvis via läkarintygen.

Du har alltid rätt att ta med en facklig representant eller annan stödperson vid möten med din arbetsgivare.

För att effektivt kunna planera din återgång i arbete tillsammans med dig kan din chef och du behöva ha dialog med din behandlande läkare samt med din handläggare på Försäkringskassan. Det underlättar om du ger ditt tydliga samtycke till detta, framför allt hos din vårdgivare.

Förslag på anpassningar och åtgärder som möjliggör en snar återgång i arbete kan komma både från din behandlande läkare, din fackliga representant, din arbetsgivare eller från dig själv. Du har bäst kunskap om ditt eget hälsotillstånd. Dock bör du stämma av dina förslag med din läkare. Din chef, med stöd från HR, är den som avgör om anpassningarna är skäliga och möjliga.

Åtgärder och anpassningar som kan vara aktuella är:

 • arbetsträning
 • handledning, uppföljning och stöd
 • anpassning av arbetsplatsen, hjälpmedel
 • ändrade arbetsuppgifter
 • ändrade arbetstider
 • kortare fortbildning. 

Din chef ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det är viktigt att du följer den plan ni lagt upp och kommit överens om. Om ni har kommit överens om en åtgärd eller en anpassning och du har svårt att genomföra den eller fullfölja ska du vända dig till din chef för dialog om att göra ändringar i det ni kommit överens om. Du behöver stämma av med din behandlande läkare om ditt hälsotillstånd försämras drastiskt av åtgärden.

Goda råd från Hälso- och sjukvården som du själv kan göra för att din sjukskrivningstid ska ge dig den återhämtning du behöver:

Försök att komma upp i tid på morgonen och var noggrann med att äta frukost, lunch och middag på vanliga tider.
Försök att komma ut en stund varje dag.
Fokusera på sådant du mår bra av. Det kan vara din hobby eller att prata med någon som är viktig för dig. Ta hand om dig helt enkelt!
Motionera i den mån ditt tillstånd tillåter. Motion hjälper mot stress, sömnproblem och nedstämdhet som kan följa av sjukdom.
Håll kontakten med dina arbetskamrater och din chef. Du kan be vården, facket, skyddsombudet eller någon närstående om hjälp om det är svårt i kontakten med arbetsplatsen.
Planera för hur det kan se ut när du ska börja arbeta igen, även om det inte är dags ännu. Vid arbetsrelaterade problem – fråga din chef om företagshälsovården behöver kopplas in.

Avslut av rehabilitering mot ordinarie arbete

Rehabiliteringsarbetet avslutas när du är tillbaka och arbetar som vanligt igen. Alternativt att det genom medicinsk bedömning konstateras att du inte längre kan utföra något arbete av betydelse eller att du har en stadigvarande nedsättning och inte inom överskådlig tid kan börja arbeta med det du är anställd för.

Din chef kallar då till ett möte för att formellt avsluta rehabilitering mot ordinarie arbete. Vid mötet ska arbetsgivaren presentera och redogöra för på vilket sätt rehabiliteringsansvaret har fullgjorts.

Vid detta möte påbörjas en omplaceringsutredning för att ta reda på om du har tillräckliga kvalifikationer för ett annat arbete inom Göteborgs Stad.

Med tillräckliga kvalifikationer menas att du uppfyller de krav som finns i annonsen för den lediga tjänsten med eller utan skäliga anpassningar.

Företagshälsovården

Företagshälsovården är arbetsgivarens resurs när man ska undersöka arbetsförmågan i förhållande till ditt vanliga arbete och till annat arbete i Göteborgs Stad. De är experter på att planera åtgärder och anpassningar. Chefen beslutar om företagshälsovården ska kopplas in.

Viktigt att tänka på

Din arbetsgivare anmäler din sjukfrånvaro till Försäkringskassan. Du kan ansöka om sjukpenning först när en sjukanmälan har kommit in till Försäkringskassan.

Information och beslut du får från Försäkringskassan går inte automatiskt till din läkare eller till din chef.

Du bär information mellan hälso- och sjukvården samt Försäkringskassan till din chef. För ett visst informationsutbyte krävs samtycke från din sida. För smidigare hantering kan du efterfråga detta hos hälso- och sjukvården.

Be din chef om en lista över dina ordinarie arbetsuppgifter att ta med till din läkare. 

Vid deltidssjukskrivning ska arbetstiden förkortas lika mycket samtliga arbetsdagar under veckan. Avsteg från detta kräver en medicinsk motivering från läkaren.

Se till att du har rätt information om de kollektivavtal och försäkringar som gäller för din anställning.