Initiativ i staden

Inom staden pågår olika kommunikationssatsningar inom kompetensförsörjning. Här kan du läsa om hur vi arbetar för att attrahera till exempel undersköterskor, rektorer och ingenjörer. Gemensamt för satsningarna är att de följer verktygslådan Du är Göteborg.

Yrken inom vård och omsorg

Med en åldrande befolkning ökar efterfrågan på de med vård- och omsorgsutbildning. Det handlar ofta om unga som just gått ut gymnasiet. Det kan också vara akademiker i början av sin karriär. Stadens satsning för att attrahera ungdomar och unga till jobb inom vård- och omsorgssektorn kallas Levla. 

Läs mer om Levla på goteborg.se/levla
Kontaktperson: Ulrika Cederwall 031-368 03 02

Tekniska yrken

Göteborg befinner sig i den mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. För att bygga Göteborg behövs rätt kompetens. 2018 startade projekt Kompetensförsörjning Tillsammans, ett samarbetsprojekt mellan 14 förvaltningar och bolag. Syftet var att skapa ökade möjligheter att attrahera, rekrytera och behålla ”konkurrensutsatt teknisk kompetens”. Projektet är nu avslutat, ta del av slutsatser, rekommendationer och lärdomar i dokumenten här nedanför.

Projektplan
Slutrapport
Slutsatser och rekommendationer

Kontaktperson: Ulrika Petersson, 031-365 0283

Pedagogiska yrken

Rekryteringsbehovet av pedagogiska yrken är stort. Allra störst är behoven i grundskolan och förskolan. Kommunikation kring kompetensförsörjning till pedagogiska yrken följer verktygslådan Du är Göteborg.

Kontaktperson: Hanna Wedin 031-3678404

Yrken inom samhällsvetenskap och ekonomi

Inom staden finns över 100 olika yrken och omkring tusen olika befattningar. Ekonomer och samhällsvetare efterfrågas inom flera sektorer. Kommunikation kring kompetensförsörjning av de här yrkesgrupperna följer verktygslådan Du är Göteborg.

Kontaktperson: Hanna Wedin 031-3678404