Semesterväxling

Från den 1 januari 2019 erbjuds medarbetare med semestertjänst i Göteborgs Stads förvaltningar möjligheten att byta sitt semesterdagstillägg mot fler lediga dagar. Här finns anvisningar, kollektivavtal och protokoll om den så kallade semesterväxlingen.

Tillämpninganvisning (pdf)

Kollektivavtal (pdf)

Protokoll (pdf)

Tillämpningsanvisningar vid byte av
semesterdagstillägg mot fler lediga dagar

Från den 1 januari 2019 erbjuds medarbetare med semestertjänst i Göteborgs Stads förvaltningar möjligheten att byta sitt semesterdagstillägg mot fler lediga dagar.

Medarbetare med arbetstidsförläggning i enlighet med AB bilaga M, bilaga U eller timavlönade omfattas inte av överenskommelsen det gör inte heller medarbetare anställda på BAL-, BEA- eller PAN-avtalet.

Hur många lediga dagar får medarbetaren?

Medarbetare som har 25 dagars årssemester får vid detta byte 5 extra lediga dagar. De som har 31 eller 32 dagars årssemester får 6 extra lediga dagar. Detta innebär att medarbetaren så länge överenskommelsen gäller avstår semesterdagstillägg.

Semesterdagstillägget kan endast bytas ut i sin helhet mot fler lediga dagar. Medarbetare som på grund av föräldraledighet eller sjukledighet inte tjänar in full årssemester erhåller extra lediga dagar i proportion till den faktiska intjänade semestern, detta avrundas uppåt till närmaste heltal.

Vad krävs för att medarbetaren ska kunna ta del av erbjudandet?

Byte av semesterdagstillägget mot fler lediga dagar är en möjlighet arbetsgivaren kan bevilja medarbetaren om det inte innebär uppenbar olägenhet för verksamheten. Stadens hållning är att erbjuda möjligheten så långt det är möjligt.

Ansökan görs i ett e-formulär som du hittar i Serviceportalen eller via en länk i Självservice HR-system. Överenskommelse gäller tillsvidare fram tills dess att medarbetaren eller chefen väljer att avsluta den. Vill inte medarbetaren kvarstå i överenskommelsen inför nästa semesterår måste hon eller han skicka in ett ärende om detta till Intraservice senast den 30 november.

Summan av årets kvarvarande och tidigare års sparade semesterdagar får inte vara fler än sammanlagt tio dagar den 30 november, som är den dag då överenskommelsen senast ska vara beviljad eller då prövningen om överenskommelsen skall fortsätta gälla inför påföljande år ska vara gjord. 

Medarbetaren ska också ha en anställning som beräknas pågå hela det kommande året.

För att kunna ingå överenskommelsen mellan medarbetaren och chefen ska samtliga förutsättningar vara uppfyllda den 30 november, då överenskommelsen senast ska vara beviljad av chefen, eller då prövningen om överenskommelsen ska fortsätta gälla inför påföljande år ska vara gjord. 

För den medarbetare som har upp till tio sparade semesterdagar vid ingången av överenskommelsen utbetalas semesterdagstillägget för dessa dagar i sin helhet under första kvartalet av semesteråret. Semesteråret är 1 januari-31 december.  

Har medarbetaren inte möjlighet att ta del av semesterväxlingen det kommande året kommer en ny möjlighet att ansöka nästa höst.

Att tänka på

Medarbetaren är skyldig att ta ut de extra lediga dagarna under semesteråret och du som chef har skyldighet att göra detta möjligt. Detta görs genom att tydligt planera enhetens semestrar för året.

Om den planerade ledigheten inte tagits ut under semesteråret och det saknas godtagbara skäl för detta, ska överenskommelsen sägas upp inför nästkommande år. Så länge de sparade dagarna inte är fler än tio dagar den 30 november, kan medarbetaren vara kvar i överenskommelsen.

Vid uppsägning av överenskommelsen ska medarbetaren återbetala semesterdagstillägget för de eventuellt återstående sparade semesterdagarna.

Vid byte av tjänst följer inte överenskommelsen med automatiskt. Frågan tas upp med den som anställer och ärende skickas till Intraservice med besked om överenskommelsen ska fortsätta eller avslutas.

Ingångna överenskommelser gäller fortsatt under året även om du får en ny chef.

Du som byter semesterdagstillägget mot fler lediga dagar får en lägre årsinkomst, vilket i sin tur påverkar avsättningen till pensionen. Det är viktigt att du själv inför överenskommelsen förstår att det påverkar.

Hur och när ingås överenskommelsen?

Medarbetaren ska ansöka om byte av semesterdagstillägg mot fler lediga dagar via formulär på Självservice HR-system under e-tjänster och blanketter. Chefen får ett mejl med länk till Serviceportalen för att godkänna. Ansökan ska vara godkänd av chefen senast 30 november inför kommande år.

Vid frågor

Kontakta din HR-avdelning om du har frågor om semesterväxlingen.