Vid övertalighet och omställning

Övertalighet innebär att det inte finns tillräckligt med uppgifter i förhållande till antalet anställda. ​Göteborgs Stad är en stor arbetsgivare och möjligheterna till intern förflyttning och omplacering är goda genom vår särskilda anställningstrygghet.

Vid övertalighet ska Göteborgs Stads HR-process för omställning följas.

Med kunskap, tydlighet och tillgänglighet kan du som chef minska risken för oro och motstånd mot förändringen bland dina medarbetare som berörs av förändringen och eventuell omställning. Redan då behov av förändring uppstår är det bra att ta stöd av stödfunktioner inom HR, ekonomi och kommunikation för att planera för när och hur information ska presenteras eller delas med medarbetarna som berörs.

Under tiden fram till beslut om verksamhetsförändring samverkats är det viktigt att dialog med medarbetare förs kontinuerligt. Även då ingen ny information finns att ge är det viktigt att dialogen hålls levande.

Att vara medarbetare i omställning innebär att vara i en förändring; verksamheten förändras och så även uppdragen. Medarbetare är i omställning från det att beslut om verksamhetsförändring samverkats. Om tidiga omställningsåtgärder genom frivillighet eller stadigvarande förflyttning inte står att finna förhandlas/identifieras medarbetare som övertalig.

Ge medarbetaren möjlighet till individuellt samtal då medarbetare har förhandlats/identifieras övertalig och gå igenom vad som ska göras härnäst. Överlämna gärna folder till medarbetare med information om hur omställningsprocessen går till vid ett sådant samtal.

Att vara tillgänglig för medarbetarsamtal eller att boka in medarbetare för individuella samtal kan också minska oro och öka samsyn och delaktighet. Du som chef har arbetsmiljöansvar för medarbetare till dess att nytt arbete har erbjudits medarbetaren. Om medarbetaren har behov av samtalsstöd kan du som chef kontakta HR för beställning till företagshälsovården.

Tänk på att övriga medarbetare som berörs av förändringen men som ej direkt är i omställning kan behöva stöd och samtal för att minska oro och öka samsyn och delaktighet.

Karriärcenter kan ge medarbetare i omställning stöd i att formulera både sina lång- och kortsiktiga mål genom karriärcoachning. Du finner information om detta i Förmånsportalen.

HR ansvarar för att en kompetenskartläggning görs och att medarbetare registreras i omställningsdatabasen samt för att genom förtur finna ett skäligt erbjudande om en ny anställning inom stadens förvaltningar. Det är viktigt att du som ansvarig chef har kontinuerlig kontakt med HR och medarbetare i omställning så att alla inblandade har rätt information.

Tänk på att samtliga medarbetare som är i omställning ska hanteras på ett likvärdigt sätt. Detta gäller oavsett om medarbetaren är i tjänst eller ej. Medarbetaren fortsätter att vara i omställning till dess ett skäligt erbjudande kunnat ges.

Som mottagande chef är det viktigt att du endast om kvalifikationerna är tillräckliga. Tillräckliga kvalifikationer är inte bästa kvalifikationer. Vid omplacering och vid stadigvarande förflyttning används förtursverktyget för att uppmärksamma rekryteringsordningen i staden. Vid inkommen förtursanmälan ska medarbetaren bjudas in till samtal och dialog med avlämnande chef/HR föras för skyndsam hantering så att förflyttning kan genomföras eller skäligt erbjudande kan ges.

Läs gärna mer på sidan  Frågor och svar om Omställning