Löneväxla till tjänstpension

Möjligheten att löneväxla till tjänstepension erbjuds från den 1 april 2020 till tillsvidareanställda medarbetare i Göteborgs Stads förvaltningar, som omfattas av pensionsavtalen PFA, KAP-KL och AKAP-KL fram till dess att medarbetaren uppnår angiven ålder i 32a § LAS.

Visstidsanställd personal med månadslön och en anställning om minst ett år erbjuds också möjlighet att löneväxla till tjänstepension.

I filerna nedan finns rutin och kollektivavtal om löneväxlingen. Där finns även ett bildspel som du som chef kan använda i informationen till medarbetare.

Information till medarbetare (ppt)

Rutin (pdf)

Kollektivavtal - löneväxla till tjänstepension pdf)

Anmälan och bruttolöneavdrag

För att ta del av möjligheten till löneväxling till tjänstepension anmäler medarbetaren detta i stadens förmånsportal. Avdrag på medarbetarens lön görs månaden efter anmälan och förs därefter över till Pensionsvalet. Pensionsvalet är en oberoende valcentral som tar hand om tjänstepensionsvalet för bland annat kommunanställda. Avtalet löper på tills medarbetaren väljer att avsluta inbetalningen eller att förutsättningarna ändras. Det finns ingen bindningstid.

Avtal om löneväxling kan ingås såväl vid anställningens början som under pågående anställning. Beslutet att löneväxla ligger hos medarbetaren och kräver ingen attest från chef. Ändringar av avtalet, så som ändring av premie eller avslut av löneväxling, kan göras när som helst efter tecknande. Ändringar gör medarbetaren inne i förmånsportalen.

Bruttolöneavdrag sker löpande varje månad med ett fast önskat belopp i jämna hundratal kronor med lägst belopp 200 kronor. Högsta möjliga bruttolöneavdrag per månad är 20 procent av bruttolönen. Medarbetaren kan när som helst anmäla att höja premien till ett högre belopp för att månaden efter ändra tillbaka till ett lägre belopp.

Löneväxling görs endast om det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om det inte går att utföra bruttolöneavdrag, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet med varaktighet mer än en månad, avslutas avtalet. Medarbetaren måste själv meddela om hen önskar att återuppta löneväxlingen efter ledigheten.  

Vid partiell ledighet är det medarbetarens eget ansvar att justera nivån på premien om hen så önskar. Avdrag sker så länge beloppet understiger 20 procent av bruttolönen och det finns lön att dra det överenskomna beloppet ifrån.

Premietillägg

Vid löneväxling till tjänstepension betalar Göteborgs Stad en särskild löneskatt och inga sociala avgifter som vid utbetalning av lön. Den positiva mellanskillnaden, för närvarande beräknad till 6 procent efter avdrag för administrativa kostnader och förmedlingsavgifter, tillfaller medarbetaren som ett premietillägg till löneväxlingen under det år då mellanskillnaden uppstår. För en arbetstagare som kommit överens med arbetsgivaren om 1000 kronor i bruttolöneavdrag, betalas 1060 kronor in till tjänstepensionsförsäkringen.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att notera att ersättningar från och avgifter till det lagstadgade socialförsäkringssystemet och det allmänna pensionssystemet utgår från lön efter löneväxling. Efter vissa fasta angivna värden förändras inte ersättningen från våra socialförsäkringar. Avsättning till den allmänna pensionen görs heller inte för lön som överstiger sådant angivet värde. För arbetstagare med inkomster under dessa nivåer minskar efter löneväxlingen den pensionsgrundande inkomsten, den sjukpenning- och föräldrapenninggrundande inkomsten och underlaget vid beräkning av ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Löneväxling inom dessa intervaller bör därför nyttjas med stor försiktighet då det kan påverka den enskildes ersättningar och avgifter.

För arbetsskadeförsäkring och sjukpenning motsvarar detta gränsvärde 8 prisbasbelopp (32 200 kronor per månad 2022) och för föräldrapenning motsvarar gränsvärdet 10 prisbasbelopp (40 250 kronor per månad 2022). För den allmänna pensionen motsvarar gränsvärdet 8,07 inkomstbasbelopp (47 748 kronor per månad 2022).

Avtalsförsäkringar utbetalas utifrån sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). SGI beräknas på inkomst efter genomförd löneväxling. Dessa ersättningar kan också komma att påverkas negativt för medarbetare som löneväxlar till tjänstepension.

Vid frågor

Kontakta din HR-avdelning.