Arbetslivsinriktad rehabilitering

De allra flesta medarbetare som någon gång blir sjuka återgår i arbete utan att någon rehabiliteringsinsats behövs. Ibland blir det aktuellt med arbetsanpassning och stöd för att medarbetaren ska återgå i ordinarie arbete. Enligt lag har arbetsgivaren ansvar för att tillsammans med medarbetaren utreda behovet av, planera samt genomföra åtgärder för att möjliggöra en så snar återgång i arbete som möjligt. I Göteborgs Stad ska all utredning, planering samt resultat av åtgärder dokumenteras i Adato.

Göteborgs Stads process för Arbetsanpassning och Rehabilitering följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer och syftar till att medarbetare ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Guiden Plan för återgång i arbete ska upprättas i Adato senast dag 30 om ärendet riskerar att pågå längre än 59 dagar.

För att upprätta samt revidera planen måste chef utreda behovet av åtgärder och anpassningar i förhållande till ordinarie arbete löpande under pågående sjukfall.

För att utreda behovet använder du som chef guiden Utreda arbetsförmåga i Adato i dialog med medarbetaren, läkarintyg och/eller dialog med behandlande läkare, Företagshälsovård, facklig representant samt Försäkringskassans utredare. Planen ska skickas in till Försäkringskassan vid begäran.

Stöd och anpassningar som kan vara aktuella:

  • arbetsträning
  • handledning och stöd
  • anpassning av arbetsplatsen, hjälpmedel
  • ändrade arbetsuppgifter
  • ändrade arbetstider
  • kortare fortbildning 

Planen ska innehålla vem som bär ansvar, inom vilken tidsram anpassningar pågår samt när uppföljning kommer att ske.

Lär dig mer om att agera tidigt och aktivt på nästa flik samt ta del av information om hur du kan hantera:

  • våld i medarbetares nära relationer samt hedersrelaterat våld
  • stressrelaterad ohälsa via Institutet för Stressmedicin, VGR

Stresshantering Lavendel – KBT och mindfulness

Kurser i stresshantering startar regelbundet för medarbetare inom Göteborgs stad. Lavendel erbjuder även enskilt stöd, handledning samt föreläsningar baserade på den kognitiva metodiken. Mottagningen har funnits sedan 2002 och finns nu på Rosenlundsgatan 4. Anmälan sker via HR eller närmaste chef. Ytterligare info:  www.goteborg.se/lavendel

Vid frågor kontakta Åsa Sandberg

 

 

 

Kontaktinformation

För mer information kontakta HR på din förvaltning eller ditt bolag