Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder (EAH) kan till exempel handla om höga trösklar eller avsaknad av ledstänger, tunga dörrar, bristande kontrastmarkeringar eller bristande utformning av orienterande skyltning.

Lokalförvaltningen har i projektet EAH 2017-2020, på uppdrag av kundförvaltningarna, åtgärdat enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler som då fanns i enhetskatalogen, och publicerat dessa i Tillgänglighetsdatabasen (TD) – en databas som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen. Arbetet omfattade de delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, som till exempel entréer eller gymnastiksalar.

EAH hanteras enligt ansvarsfördelningen (Krysslistan)

Efter att projektet avslutades 2020 hanteras enkelt avhjälpta hinder enligt ansvarsfördelningen inom fastighetsförvaltning (även kallad Krysslistan). Kunden bekostar all nyinstallation samt utökning av befintlig installation och utrustning. Därefter övertar lokalförvaltningen drift- och underhållsansvaret enligt Krysslistan.

I lokalförvaltningens byggprojekt följer vi lagstiftningen gällande tillgänglighet. I underhållsprojekt beaktas enkelt avhjälpta hinder där de berörs av projektet.

Lokalförvaltningen, liksom andra berörda förvaltningar och kommunala bolag, ansvarar själva för att säkerställa att information i tillgänglighetsdatabasen är uppdaterad i lokaler där de bedriver sin verksamhet som kan betraktas som publika lokaler. Lokalförvaltningen tar inte emot kunduppdrag att inventera och publicera EAH i övriga verksamheternas publika lokaler eftersom EAH-projektet har avslutats och lokalförvaltningens projektorganisation som jobbade i TD finns inte kvar.

Uppdraget om samordning av EAH i staden ligger på fastighetsnämnden genom fastighetskontoret.

Mer information om EAH och ansvarsfördelningen kan du bland annat läsa i lägesrapporten från 2017 (sida 9-10): Lagesrapport2017.pdf (goteborg.se)

Kontaktinformation

Vill du veta mer? Kontakta:

Avdelningschef, fastighetsavdelningen