Så hanterar lokalförvaltningen dina personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är i stort sett all typ av information som kan användas för att identifiera en person. Informationen kan vara antingen direkt eller indirekt utpekande. Vanligtvis tänker man att personuppgifter endast omfattar sådant som namn, personnummer, adress, med mera, men även sådant som en fastighetsbeteckning, en IP-adress, en beskrivning av utseende eller beteende, eller uppgifter om en persons hälsa till exempel, räknas som personuppgifter. Utgångspunkten bör därför vara att det är mycket litet som inte är en personuppgift.

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det. När vi samlar in personuppgifter ska ändamålet med behandlingen tydligt framgå. Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Nedan preciseras vilka stora områden vi behöver samla in personuppgifter till och varför.

Hantering av reparationer och hantering av tillsyn och skötsel

Behandlingens ändamål är att åtgärda och följa upp reparationer, tillsyn och skötsel på fastigheten. I de här processerna behandlar vi namn, e-post och telefonnummer till medarbetare i Göteborgs Stad och i vissa fall privata hyresgäster. Mottagarna av personuppgifterna är utförare, kundmottagare, administratörer på serviceavdelningen samt externa utförare och vi behandlar dessa för att fullgöra ett avtal.

Hyresavtalshantering

Behandlingens ändamål är att hantera avtal för lokaler för både ut- och inhyrning. I den här processen behandlar vi namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer till hyresgäster, firmatecknare och medarbetare på lokalförvaltningen. Mottagarna av personuppgifterna är hyresförhandlare, ekonomipersonal, förvaltare och administratörer och vi behandlar dessa för att fullgöra ett avtal.

Hantera byggprojekt

Behandlingens ändamål är att administrera byggprojekt. I den här processen behandlar vi namn, e-post, telefonnummer och adress till interna och externa projektdeltagare och privatpersoner med synpunkter på projekten. Mottagarna av personuppgifterna är interna projektdeltagare och vi behandlar dessa på grund av allmänt intresse eller led i myndighetsutövning.

Hantera kunduppdrag

Behandlingens ändamål är att hantera beställningar i samband med kunduppdrag. I den här processen behandlar vi namn, e-post och telefonnummer till medarbetare i Göteborgs Stad och vissa privata hyresgäster. Mottagarna av personuppgifterna är kundmottagare, administratörer på serviceavdelningen, externa utförare, förvaltare och projektledare. Behandlingen görs för att fullgöra ett avtal.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

  • Du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter och du har då rätt att få information om de uppgifter vi behandlar om dig kostnadsfritt. Vanligtvis kallas detta ett registerutdrag.
  • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av en behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är begränsade, till exempel om dina uppgifter ingår i en allmän handling är det inte tillåtet att radera dessa, eller om uppgifterna på annat sätt är nödvändiga för att lokalförvaltningen ska fullgöra sitt uppdrag.
  • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.
  • Du kan i vissa fall begära dataportabilitet.
  • Du kan när som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
  • Du kan klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Om du vill begära registerutdrag, utöva några av dina övriga rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller ha ytterligare information kan du kontakta lokalförvaltningen genom e-post lokalforvaltningen@lf.goteborg.se eller telefonnummer: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter).

Du kan också vända dig med frågor eller synpunkter till lokalförvaltningens dataskyddsombud som nås på dso@intraservice.goteborg.se. Uppge vid kontakt att frågan gäller personuppgiftsbehandling hos lokalnämnden/lokalförvaltningen i Göteborgs Stad.