Göteborgs Stads Leasing

Leasing och varutransporter med miljö i fokus 
Göteborgs Stads Leasing har fokus på miljöperspektivet i alla delar som bolaget verkar i. Allt som bolaget arbetar med görs i syfte att minska stadens kostnader och för att påverka stadens verksamheter att göra miljökloka val gällande leasing och varutransporter. 
Dessutom arbetar vi förebyggande när det gäller fordonsrelaterade skador och skadekostnader gällande Göteborgs Stads samlade fordonspark.

Vi arbetar målinriktat för att ligga i framkant när det gäller miljöfrågor inom ramen för bolagets verksamhet. Göteborgs Stads Leasing har ofta mer långtgående egna miljökrav än vad lagen kräver.

Göteborgs Stads Leasing AB arbetar också kontinuerligt, på daglig basis, för att bidra till att kommunfullmäktiges beslut efterlevs av stadens alla verksamheter beträffande miljö- och säkerhetskrav kring fordons- och transportfrågor.

Bolaget tar ett socialt samhällsansvar och är utsedd till integrationsarbetsplats. Det innebär att personer erbjuds praktikplats för att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden.  Det kan gälla någon som är ny i Sverige eller personer som är på väg tillbaka till arbetslivet efter en längre tids sjukskrivning.

Dessutom är Göteborgs Stads Leasing en del av stadens beredskapsplan. Bolaget bidrar vid krissituationer genom att köra transporter för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Bolagets uppdrag

  • Inom finansiell leasing ska bolaget erbjuda finansieringslösningar av lös egendom såsom materiella och immateriella inventarier, maskiner och fordon. 
  • Inom operationell leasing ska bolaget erbjuda samordning av miljö- och trafiksäkra fordon, och maskiner samt arbeta förebyggande när det gäller fordonsrelaterade skador och skadekostnader. 
  • Bolaget ska vara stadens expertorgan ifråga om leasingfinansiering och svara för Göteborgs Stads verksamheters behov av rådgivning och konsultation inom området.
  • Bolaget har också uppdraget att erbjuda en hyrcykel (personalcykel) vilket är en del av stadens beslut om en cykelförmån till samtliga anställda inom Göteborgs Stad.
  • Bolaget ska dessutom stödja stadens förvaltningar och bolag vid avyttring av anläggningstillgångar.

Finansiell leasing

Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare på avtalade villkor under en avtalad tid ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Vid leasing äger uthyraren (leasingbolaget) tillgången. Leasetagaren har däremot ansvar för tillgången och betalar alla löpande kostnader som uppkommer under leasingperioden. Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) erbjuder leasingavtal av lös egendom med bestående värde. Inom Göteborgs Stad räknas bestående värde om det uppfyller nedanstående kriterier.

  • Värdet överstigande ett halvt basbelopp
  • Den ekonomiska livslängden är minst tre år.

Ägandet övergår inte till kunden efter avslutad hyresperiod, detta kvarstår hos leasegivaren. Kunden kan därför inte avyttra tillgången.

Operationell leasing

Göteborgs Stads Leasing AB:s operationella leasing innebär att vi som bolag har ansvar för fordonet när du som kund leasar av oss. 

Det innebär, exempelvis, att fordonsskatt, service och reparationer försäkringar, sommar- och vinterhjul betalas av oss som leasingbolag medan annat som exempelvis drivmedel, parkeringsböter, trängselskatt, lack- och plåtskador inte ingår. 

Här på temasidan kan du läsa våra allmänna villkor för långtidsuthyrning av fordon för mer information.