Hållbarhet

För att nå framgång i vårt miljöarbete är det av yttersta vikt att vi bedriver vår verksamhetsutveckling i nära samarbete med stadens övriga verksamheter. Vi ska genom detta samarbete uppnå ett aktivt och systematiskt miljöarbete, ständiga förbättringar, förebyggande åtgärder och erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster.

Göteborgs Stads Leasing (GSL) ligger ständigt i framkant för miljösmarta lösningar och medverkar kontinuerligt i en rad samverkansprojekt ihop med näringsliv, akademi och stadens förvaltningar och bolag i syfte att arbeta innovativt med utvecklingsfrågor inom det egna arbetsområdet. 

De som transporterar sig, vårdar parker, ser till att vi har vatten och värme, administrerar löner, ger kunskap till våra barn, bistår äldre i vardagen, alla 54 000 anställda kommer i kontakt med våra produkter dagligen. 

GSL bidrag till en hållbar stad är genom en fordonspark med miljöbilar, spårvagnar, cyklar och elcyklar, miljövänliga transporter, eldrivna maskiner samt ett ständigt pågående utvecklingsarbete med fokus på miljöförbättrande åtgärder. Vi ansvarar för allt från upphandling och inköp till skötsel och avyttring. Därför ska hela kretsloppet vara i fokus vid investeringar och verksamhet.

Vi uppnår detta bland annat genom att arbeta med våra mest betydande miljöaspekter, där några viktiga områden är:

 • Kemikaliehantering
 • Avfallshantering
 • Miljökompetens
 • Inköp av varor, produkter och tjänster
 • GSLs tjänster, exempelvis utbildningar. 

Vi ska förbättra vår personals miljökompetens och med ökat ansvar och delaktighet få en ökad miljöhänsyn i verksamheten och hens egna påverkan på den yttre miljön. 

Göteborgs Stads Leasing är miljödiplomerade och har ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att GSL har:

 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
 • Genomfört konkreta förbättringar
 • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • En dokumenterad rutin för avvikelsehantering
 • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete

Aktuellt: 

Fossilfritt 2023 
I mars 2019 tog Kommunfullmäktige beslut om att Göteborgs Stads fordonsflotta ska vara fossilfri år 2023 istället för 2030 som var tidigare mål. Utifrån detta har GSL fått i uppdrag att utföra en konsekvensanalys med hjälp av flertalet olika aktiviteter. Uppdraget har hög prioritet i vår organisation och vi samarbetar med flera olika verksamheter i staden för att nå bästa möjliga resultat.