Avtal för finansiell leasing

Göteborgs Stads Leasing tillser att stadens leasade tillgångar är redovisade till rätt bokfört värde i anläggningsregistret som GSL ansvarar för. Alla objekt på ett avtal ska ha samma avskrivningstid. Vilka avskrivningsregler som gäller för olika typer av tillgångar framgår av stadens ekonomihandbok. I uppdraget ingår också att ta fram kommuninterna rutiner som säkerställer krav på god intern kontroll inom leasingområdet.

Göteborgs Stads Leasing AB:s roll är att: 

 • Kommunicera riktlinjer till kunderna.
 • Bifoga en lista avseende de avskrivningstiderna per produktgrupper.
 • Säkerställa att alla uppdateringar kommer till Göteborgs Stads Leasings kännedom. Detta sker dels genom kundernas svar på de utskickade inventeringslistor dels genom att kunderna anmäler det i Weblisa eller via e-post till finanisell.leasing@gsl.goteborg.se
 • Arrangera regelbundna informationsmöten med leasingsamordnare, två gånger per år.

Förvaltningarnas och bolagens roll är att:

 • Utse minst en leasingsamordnare per förvaltning/bolag.

Leasingsamordnarens uppgift är att:

 • Se till att Göteborgs Stads Leasing AB har korrekta behörigheter registrerade i Weblisa och att uppdatera behörighetsregistret minst två gånger per år för att säkerställa att rätt personer finns registrerade hos Göteborgs Stads Leasing.
 • Snarast möjligt lämna den information till Göteborgs Stads Leasing AB som behövs för att anläggningsregistret ska kunna hållas uppdaterat, exempelvis vid utrangeringar, försäljningar och inbyten.

Rutinbeskrivning:

 • En lista över samtliga leasingtillgångar skickas ut till alla kunder en gång per år. 
 • Listan visar både pågående samt färdigbetalda avtal. Som kund har din verksamhet nyttjanderätt efter att avtalet är färdigbetalt. Göteborgs Stads Leasing äger leasingobjekten, därför måste Göteborgs Stads Leasing meddelas när objekt utrangeras.
 • Beskrivningen av avtalet är den rad som visar noll kr. Det är även den text som finns på de månatliga leasingfakturorna.
 • I anslutning till beskrivningen av avtalet finns alla fakturor som ingår i avtalet.

Hantera samtliga avtal på listan enligt följande:

 • Säkerställ om produkterna finns kvar, och svara ja eller nej i anvisad kolumn. Det är viktigt att svaret endast är ja eller nej.
 • Eventuella kommentarer kring avtalet ska redovisas i kommentarsfältet, exempelvis om en faktura är delvis avslutad ska kommentar lämnas om vad som är kvar på den. Det kan handla om att fakturan innehåller tio datorer och endast nio stycken finns kvar.
 • När listan återsänds till GSL kommer den att hanteras och avtal som är helt utrangerade avslutas. Finns det ett restvärde kvar kommer detta att aviseras dig som kund.
 • På de avtal där en del är utrangerat, läggs en kommentar i informationsfältet på leasingavtalet om vilken del som är utrangerad.

Löpande rutiner vid utrangering:

Förvaltningarna och bolagen ska ha god ordning så leasingobjekten kan identifieras vid inventering, avyttring, förlust med mera.

 • Vid utrangering ska leasingsamordnare kontinuerligt anmäla till Göteborgs Stads Leasing när ändring sker avseende leasingobjekt. Detta görs via e-post till finansiell.leasing@gsl.goteborg.se
 • Om allt har utrangerats på en faktura kan du som kund anmäla detta själv i Weblisa. Om del av en faktura har utrangerats ska detta via meddelas via e-post till finansiell.leasing@gsl.goteborg.se 

Inbyte av leasingobjekt vid köp av nytt gäller följande:

 • Innan inbyte av produkt ska GSL informeras för att kunna kontrollera om leasingavtalet är färdigbetalt. Finns det ett restvärde kvar kommer detta att aviseras kunden.
 • Om leasingavtalet är färdigbetalt ska produkten utrangeras i anläggningsregistret.
 • "Policy och riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stads verksamheter” ska tillämpas vid avyttring. 
 • Göteborgs Stads Leasing kan hjälpa till med försäljning av leasingobjekt.

Anskaffning av Leasing/anläggningstillgång

Steg ett att tänka på vid beställning av en vara/produkt:

 • Är varan/produkten en investering eller driftskostnad? 
 • Vid investering ska innehållet i leasingavtalet bestå av objekt som har samma avskrivningstid.

Steg två är att märkning ska ske av anläggningstillgång. Följande ska märkas:

 • Stöldbegärlig vara/produkt.
 • Tillgång av bestående värde.
 • Om den enskilda varan/produkten är värd mer än ½ basbelopp.

Försäljning

Klicka här för att läsa mer om "Policy och riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stads verksamheter”.

Om du vill veta mer om dina avtal eller finansiell leasing är du välkommen att kontakta oss:

031-368 61 00, finansiell.leasing@gsl.goteborg.se