Normkritik

Kommunikation är en viktig del av den kommunala verksamheten. Målet är att nå och inkludera alla medborgare och att skriva begripligt. Du behöver också fundera över urval av information, hur den framställs, på vilket sätt den illustreras och vem/vilka som är den/de tänkta mottagarna.

Normkritik är att ifrågasätta det som tas för givet

Till synes neutral information kan dölja normer och informella maktstrukturer. För att komma åt dessa är normkritik användbart, att kritiskt granska det vardagliga, det ”normala”, det som uppfattas som självklart.

Normkritik utgår från en analys av sammanhang och helhet. I varje led behöver du fundera över urval av information, hur den framställs, på vilket sätt den illustreras och vem/vilka som är den/de tänkta mottagarna.

När du jobbar med text

Fundera på vem du utgår ifrån när du skriver. På det viset kan du undvika stereotyper.

 • Till vem eller vilka vänder du dig?
 • Vem är den tänkta läsaren?
 • Vad skriver du om?
 • Hur skriver du?
 • Vem kommer till tals i texten?
 • Vem kommer inte till tals i texten?
 • Behövs förkunskaper för att förstå texten?
 • För vem är texten tillgänglig?
 • För vem är texten inte tillgänglig?

När du jobbar med bild

 • Vilka syns i text och bild?
 • Vilka finns inte med?
 • I vilken miljö, i vilket sammanhang är bilden tagen?
 • Vad ska bilden illustrera?
 • Vad säger bilden om till exempel klass, kön och etnicitet?
 • Om det finns människor; vilka människor?
 • Ålder, kön, hudfärg, funktionalitet?
 • Är någon aktiv/passiv?
 • Vad har personen/personerna för kläder?