Lagar och regler som rör kommunikation

Kommunikation omgärdas av många regler och lagkrav. Här hittar du en samling av lagar och regler som rör kommunikationsområdet.

Innehåll

Allmänna handlingar

Enligt lag har var och en rätt att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheter.

Så här gör du om någon begär ut en allmän handling

Dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsförordningen (DSF/GDPR), handlar om hur, när och varför personuppgifter får behandlas. Den handlar även om vem som får behandla och vem som har det övergripande ansvaret.

Här kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsombud

Enligt dataskyddsförordningen måste myndigheter ha ett dataskyddsombud. I Göteborgs Stad har kommunfullmäktige beslutat att såväl nämnder som bolag ska ha ett dataskyddsombud. Dataskyddsombuden är samlade på dataskyddsenheten på Intraservice som är en kommungemensam intern tjänst.

Dataskyddsombud, dataskydd och integritet (Göteborgs Stad)

E-plikt - skyldighet att arkivera elektroniska dokument

För Göteborgs Stad liksom för andra myndigheter gäller att visst elektroniskt material ska levereras till Kungliga biblioteket genom så kallad pliktleverans.

Här kan du läsa mer om e-plikt.

Kommunallagen

Kommunallagen är den lag som styr de kommunala verksamheterna.

Kommunallag (2017:725)

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Språket i digital offentlig service ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en offentlig aktör.

Här kan du läsa mer om hur du ska arbeta med digital tillgänglighet. 

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i kommunerna och statens verksamheter.

Här kan du läsa mer om offentlighet och sekretess

Allmänna handlingar

Schrems II

Schrems II är en dom som kom från EU-domstolen 2020. Den påverkar bland annat hur vi kan använda sociala media, men också vilka system vi kan använda och hur de möjligen överför personuppgifter till tredjeland (främst till USA).

Här kan du läsa mer om vad Shcrems II innebär.

Språklagen

Språklagen gäller ”det allmänna”, det vill säga statliga och kommunala myndigheter och andra som bedriver offentlig verksamhet. Språklagen gäller också beslutande politiska församlingar: riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Den gäller även kommunala bolag, föreningar, stiftelser eller enskilda personer som utför myndighetsuppgifter, eller där det allmänna har ett dominerande inflytande.

Språklagen, Språkrådet

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Göteborgs Stad ingår i finskt förvaltningsområde vilket betyder att den finsktalande minoriteten i kommunen har särskilda rättigheter för sitt eget språk och egen kultur.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, Sveriges Riksdag

Yttrandefrihetsgrundlagen

I Sverige har man rätt att tycka och säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Här kan du läsa mer om yttrandefrihetsgrundlagen, Regeringen