Göteborgs Stad är en kommunikativ organisation

En förutsättning för att nå hög kvalitet på kommunikationen med boende, besökare och näringsliv är att du som medarbetare i Göteborgs Stad är välinformerad om verksamheten och dess mål och kan verka som kunskapsbärare och stadens ambassadör.

För att Göteborgs Stad ska vara den kommunikativa organisation vi vill och behöver vara, är det nödvändigt att kommunikatörer, chefer och medarbetare arbetar tillsammans med stadens kommunikation. 

Definitioner för en kommunikativ organisation

Kommunikativ organisation

En organisation där kommunikation bidrar till att arbeta mot uppsatta mål och där kommunikation är avgörande för att verksamheterna ska fungera väl, skapar tillfredsställelse bland såväl chefer och medarbetare som boende, besökare och näringsliv.

Kommunikativt klimat

Innebär att man ställer frågor, är öppen och lyhörd och reflekterar tillsammans. I ett kommunikativt klimat byggs goda relationer och tillit, grundstenar för att kunna arbeta tillsammans för att komma fram till gemensamma lösningar.

Kommunikativt ledarskap

Innebär att chefen ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet och uppfattas som öppen och närvarande. En kommunikativ ledare skapar förutsättningar för ett kommunikativt klimat genom att uppmuntra till tidig och öppen dialog.

Kommunikativt medarbetarskap

Med det menas att medarbetare aktivt och konstruktivt kommunicerar för verksamhetens utveckling och ett kommunikativt klimat.

Göteborgs Stad är en kommunikativ organisation där:

 • kommunikation alltid är på agendan,
 • alla förstår att kommunikation är en förutsättning för organisationens existens, måluppfyllelse och framgång,
 • kommunikationssystemet är genomtänkt och väl fungerande,
 • olika röster värdesätts och det existerar ett aktivt lyssnande för att organisationen ska utvecklas och kunna anpassas till förändringar,
 • dialogen värdesätts för att uppnå förståelse och kunna handla klokt,
 • chefer och medarbetare har kommunikativ kompetens och tar ansvar för kommunikationen,
 • organisationskulturen synkar med verksamhetsmålen och är ett stöd för cheferna och medarbetarna i deras kommunikativa uppdrag,
 • kommunikatörerna är kommunikationsexperter, omvärldsanalytiker och driver utvecklingen av organisationens kommunikation.

Så här gör vi för att vara en kommunikativ organisation

Om du är chef och/eller ingår i ledningsgrupp ska du:

 • informera och kommunicera om den egna verksamhetens mål och uppdrag,
 • ansvara för att det finns en struktur för återkoppling mellan verksamhet och ledningsgrupp,
 • följa upp och utvärdera kommunikationsinsatser i förhållande till verksamhetens mål,
 • säkerställa att medarbetarna har tillgång till relevant information och att förutsättningarna för kommunikation är goda,
 • involvera medarbetarna i tidig och öppen dialog.

Ur riktlinje för kommunikation

Verktyg för kommunikativt ledarskap

Du som arbetar inom Göteborgs Stad ska:

 • hålla dig informerad om det som är av betydelse för de egna arbetsuppgifterna,
 • informera chefer och kollegor om det som är viktigt inom det egna verksamhetsområdet,
 • informera och kommunicera aktivt och konstruktivt för att bidra till ett kommunikativt klimat.

Ur riktlinje för kommunikation

Forskning - kommunikativa organisationer

Göteborgs Stad ingick 2014-2018 i forskningsprojektet "Kommunikativa organisationer". I projektets slutrapport definieras sju steg mot den kommunikativa organisationen. Det är dessa steg vi ska jobba vidare med för att bli en mer kommunikativ organisation:

 1. Utveckla synen på kommunikation.
 2. Ompröva värdeskapande, mål och mätning.
 3. Reflektera över kommunikatörers uppdrag, kompetens och placering.
 4. Skapa ett öppet kommunikationsklimat som skapar tillit.
 5. Sätt ledningsgruppens kommunikation på kartan.
 6. Hjälp chefer i deras roll som meningsskapare - skapa en modernare intern kommunikation.
 7. Stötta medarbetarna i deras kommunikativa uppdrag.

Ur slutrapport "Den kommunikativa organisationen", Lunds universitet

Här kan du läsa alla rapporterna i projektet Kommunikativa organisationer.