Stadsinformationstavlor

Stadsinformationstavlor finns runtom i Göteborg och kan användas av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag för att kommunicera i offentliga miljöer.

I Göteborgs Stad finns totalt 305 stadsinformationstavlor. 272 eurosize, 32 fullsize och en digital testyta vid Domkyrkan. Antalet ytor varierar något under året på grund av pågående stadsutveckling och annat som påverkar tavlornas placering. Tavlornas placering i staden 2023-09-21

Följande riktlinjer gäller för kommunal information på tavlorna:

 • Stadsinformationstavlor ska användas av Göteborgs Stads förvaltningar och helägda bolag.
 • Tavlorna ska användas för kommunal information utan kommersiella inslag.
 • Kommunikationen ska omfatta information eller marknadsföring av evenemang som staden medverkar i. Det kan vara kommunala evenemang, kulturutbud med mera.
 • Logotyper från sponsorer får inte förekomma. Detta gäller även sponsring av kommunala evenemang och liknande aktiviteter.
 • Innehållet och utformningen ska stå i överenskommelse med god svensk reklamsed och göras enligt Göteborgs Stads grafiska profil. Bolag och särprofilerade verksamheter ska tydligt visa Göteborgs Stad som avsändare enligt punkten nedan. Läs mer om särprofilerade verksamheter och helägda bolag i stadens grafiska manual.
 • Alla som använder Göteborgs Stads bokningar av tavlorna ska använda stadens gemensamma mallar. I mallen framgår det tydligt att Göteborgs Stad är avsändare.
 • Göteborgs Stad använder stadens upphandlade tryckerier och inte JC Decauxs.

Mallar för stadsinformationstavla i eurosize med Göteborgs Stads logotyp längst ned till höger.

Mall för stadsinformationstavla i eurosize för förvaltningar respektive helägda bolag.

Intresseanmälan och bokning

Bokningen av stadsinformationstavlorna hanteras av område kommunikation på stadsledningskontoret.

 • I mitten av september skickas mejl med information och länk till intresseanmälan för kommande år ut till stadens kommunikationschefer. Bekräftelse på bokning går ut senast i början av november.
 • Bokningsperioden är två veckor lång för eurosize och fullsize med en annonsör per bokning.
 • Den digitala ytan kan användas samtidigt som övriga ytor, men också separat. Fyra bokningar kan rulla samtidigt på den digitala ytan.
 • Stadsledningskontoret har ansvar för stadsinformationstavlorna, för hanteringen av intresseanmälningarna och för fördelningen av bokningsperioderna.
 • Stadsinformationstavlorna är avgiftsfria. Förvaltning eller bolag som har tilldelats en period ansvarar själv för framtagande av material och tryck av affischer, inklusive kostnader för detta.

Kreativa lösningar

Det finns möjlighet att tänka kreativt med stadsinformationstavlorna, både de analoga och den digitala. Kontakta JCDecaux för mer information och kostnadsförslag.

Avbokning

Avbokning sker via JCDecauxs bokningsportal och peter.lowendahl@stadshuset.goteborg.se.

Kriskommunikation på stadsinformationstavlorna

Stadsledningskontoret kan komma att ändra i planeringen av stadsinformationstavlorna om det uppstår situationer där tavlorna behövs för stadens kriskommunikation eller om staden får uppdrag där kommunikation på stadsinformationstavlorna behövs.

Kontakt JCDecaux

För analoga stadsinformationstavlor: stadsinformation@jcdecaux.com
För den digitala tavlan: seonline@jcdecaux.com
Ståhle Sofia, chef serviceavdelningen: sofia.stahle@jcdecaux.com

Tips för en lyckad kampanj

 • Undvik för långa textbudskap. Huvudbudskapet bör vara max tre rader i gatumiljö.
 • Sätt gärna huvudbudskap högt och placera det viktigaste i blickfånget. Undvik att lägga information för långt ned eller nära kanterna.
 • Texterna ska ha bra kontrast mot bakgrunden för en god läsbarhet.
 • Använd klarspråk – ett rakt och enkelt språk utan facktermer och förkortningar.
 • Tänk på att använda färg som drar till sig uppmärksamhet och som kontrasterar bra i miljön. Annonserar du under grönskande maj månad kanske grönt försvinner i miljön.

Exempel på kampanj i formaten eurosize och fullsize.

Exempel på kampanj i formaten eurosize och fullsize.

Kontaktinformation

Kontaktperson på stadsledningskontoret för intresseanmälan, bokningar och övriga frågor är: