Tillgänglighet i mallar

Här hittar du information kring vad som gäller för tillgänglighet i stadens mallar.

Vad säger lagen?

Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) ska standarden EN301549 följas. I praktiken innebär det att man ska följa WCAG version 2.1 nivå AA i all publicering. WCAG är en sedan länge etablerad standard för tillgänglighet på webben. Här hittar du den officiella sidan för WCAG 2.1.  

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har en sida med de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor som är på svenska.

Tillgängliga dokument och pdfer

Kraven ovan utgår ifrån en standard som främst är framtagen för webb, och i princip all tolkning och information utgår ifrån det. 

Informationen i WCAG version 2.1 är komplicerad och svårtolkad, så mycket blir en bedömningsfråga på vad som är applicerbart när det kommer till dokument. För att ta fram ett tillgängligt dokument som sedan ska konverteras till en tillgänglig pdf krävs flera steg där du själv måste ansvara för att slutprodukten blir tillgänglighetsanpassad. 

Mallar för Indesign

I varje mall för Adobe Indesign ligger en instruktion på höger sida i form av en punktlista som tar upp det viktigaste att tänka på vid arbetssätt, export, efterarbete och kontroll. 

På sidan Mallar och mallgeneratorn här på Kommunikation i staden kan du även ladda ner Lathund för mallar i Indesign och ta del av instruktioner som gäller inställningar i Indesign-mallarna.

Det är viktigt att veta att även om du producerar dokumentet i stadens mallar och gör rätt inställningar i Indesign så krävs det alltid att du gör vissa steg manuellt i Acrobat Pro. Läs mer om det längre ner.

Mallar för Office

I mallgeneratorn är samtliga wordmallar tillgängliga utifrån våra tolkningar av kraven ur EN301549 och WCAG.

För Word-dokument har Office en guide för att skapa tillgängliga dokument för personer med funktionsnedsättning: Gör dina Word-dokument tillgängliga.

Även om mallen är tillgänglighetsanpassad så är det ingen garanti för att den slutliga produkten blir tillgänglig. När innehåll som texter, bilder och tabeller läggs in i dokumentet behöver du aktivt göra tillgänglighetsanpassningar i dokumentet. Det är ditt ansvar att följa rekommendationerna nedan och att göra tillgänglighetskontroll i Word, och sedan i Adobe Acrobat Pro om publicering ska ske i pdf-format på en webbsida.

Tips till dig som skapar dokument som ska publiceras på webb:

 • Utgå ifrån tillgänglighetsanpassade mallar (mallar i mallgeneratorn). 
 • Använd alltid formatmallar. 
 • Tänk på att skärmläsare inte läser sidhuvud och sidfot. Upprepa därför viktig information i dokumentinnehållet. 
 • Använd rubriker i rätt hierarkisk ordning: Rubrik 1, rubrik 2, rubrik 3. 
 • Använd format för listor.
 • Undvik färgad bakgrund till text. Om det används så ska kontrast mellan text och bakgrund vara tillräckligt hög, minst 4,5:1 enl. WCAG. Göteborgs Stads färger som ligger i mallarna uppfyller dessa krav. Använd alltid svart eller vit textfärg.
 • Undvik förkortningar för att underlätta för skärmläsare.
 • Håll läsriktningen i tabeller konsekvent, vertikal läsriktning är vanligtvis enklare än horisontell. Undvik komplicerade utformningar eftersom skärmläsare ofta har svårt att tolka dessa.
 • Beskriv bilder med alternativ text. Högerklicka på bilden och välj Alternativtext. Ikoner och grafiska element kan markeras som dekorativa.
 • Använd inte ”flytande” bilder eller andra objekt som inte ligger i nivå med text.
 • Använd en beskrivande titel för dokumenten och vem som har skapat det. Fyll i detta under Info under fliken Arkiv.
 • Använd tillgänglighetskontrollen i Office: Kontrollera tillgänglighet under fliken Granska.
 • Vid export från Word välj Spara som och.pdf som format. Under Alternativ kontrollerar du att Skapa bokmärken med rubriker, Dokumentegenskaper och Visa taggar för dokumentstruktur är förbockat.
 • Gör en tillgänglighetskontroll av pdf:en med hjälp av Adobe Acrobat Pro, läs mer om det i nästa stycke. 

Kontroll i Adobe Acrobat Pro

På sidan Mallar och mallgeneratorn här på Kommunikation i staden hittar du en lathund för tillgänglighetskontroll av pdf:er i Adobe Acrobat Pro.

På stadens intranät finns även ett bra material från Funka som är väldigt ingående. Det är viktigt att veta att även om du producerar dokumentet i stadens mallar så krävs det alltid att du gör vissa steg manuellt i Acrobat Pro. Det står mer utförligt om detta i Funkas guide på stadens intranät. 

Fördjupning

För fördjupning kan du läsa mer på myndigheten för digital förvaltning på digg.se.

Information, rekommendationer och instruktioner för att skapa tillgängliga pdf:er finns på webbsidan PDF Techniques for WCAG 2.0. Denna webbsida vittnar om hur komplext och krävande det är att göra rätt.