Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation

Riktlinjen är ett styrande dokument som beskriver hur staden kommunicerar, med vilka och varför. Genom enhetlig information och kommunikation skapar vi intern samhörighet och extern tydlighet.

Information och kommunikation – förutsättning för demokrati

Information och kommunikation är en grundförutsättning för att Göteborgs Stads målgrupper ska känna till vad som händer i staden och varför, samt kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och använda, påverka och utveckla kommunens tjänster och service.

Göteborgs Stads information och kommunikation ska kännetecknas av öppenhet och ett aktivt förhållningssätt samt alltid vara opartisk och saklig

Det betyder att Göteborgs Stads information och kommunikation ska vara faktabaserad och grundad på fattade beslut. På detta sätt stärks trovärdigheten för stadens olika verksamheten såväl som för staden som helhet.

Därför gäller följande:

 • Tillgängliggör fattade beslut och informera om syftet med dessa för att skapa möjlighet till insyn och delaktighet.
 • Informera och kommunicera inför, efter och i samband med politiska beslut.
 • Värdera aldrig fattade beslut i tjänsteutövning.
 • Använd inte metoder, finansiering eller kanaler för information och kommunikation som kan innebära att förtroendet för staden på något sätt minskas på kort eller lång sikt.

Inom Göteborgs Stad följer ansvaret för information och kommunikation med ansvaret för verksamheten

Därför gäller följande:

 • Stadens ledningsgrupper och chefer informerar och kommunicerar om den egna verksamhetens mål och uppdrag.
 • Stadens ledningsgrupper och chefer ansvarar för att det finns en struktur för återkoppling mellan verksamhet och ledningsgrupp.
 • Stadens ledningsgrupper och chefer följer upp och utvärderar kommunikationsinsatserna i förhållande till de egna målen.

Göteborgs Stad skiljer tydligt på roll och uppdrag när det gäller
tjänstepersoners och politikers information och kommunikation

Därför gäller följande:

 • Politisk information och kommunikation hanteras av partiernas egna organisationer och i partiernas egna kanaler.

Göteborgs Stads kontakter med massmedia ska präglas av öppenhet och proaktivitet

Massmedierna spelar en viktig roll i den kommunala demokratin. De är förmedlare av information, opinionsbildare och kritiska granskare av den kommunala verksamheten.

Därför gäller följande:

 • Massmedia ska snabbt kunna komma i kontakt med den tjänsteperson inom Göteborgs Stad som har ansvar eller kompetens i en sakfråga.
 • Informera och kommunicera proaktivt och sakligt när det gäller såväl positiva som negativa budskap.

Enhetlig och effektiv information och kommunikation

Göteborgs Stads målgrupper är boende, besökare och näringsliv samt medarbetare.

Göteborgs Stads information och kommunikation ska utgå från
målgruppernas behov och förutsättningar

Därför gäller följande:

 • Inhämta kunskap om stadens målgruppers behov och önskemål och anpassa information och kommunikation utifrån detta.
 • Informera och kommunicera utifrån respektive förvaltnings/bolags mål och målgrupper.

Göteborgs Stads information och kommunikation ska vara modern och effektiv

Därför gäller följande:

 • Kommunicera effektivt och innovativt och ta tillvara den nya teknikens möjligheter.
 • Utveckla kontinuerligt stadens information och kommunikation för att möta målgruppernas behov.
 • Samordna stadens kommunikationsprocesser.

Göteborgs Stads information och kommunikation ska baseras på stadens budskapsplattformar, stadens grafiska profil och stadens förhållningssätt

Utöver det kommunikativa huvudbudskapet – Hållbar stad – öppen för världen – verkar Göteborgs Stads kommunikationsplattformar som fundament i stadens information och kommunikation. Detta hjälper staden att bli tydlig i sin information och kommunikation och signalera Göteborg som en stad – även om staden har en mångsidig verksamhet.

Flera av stadens bolag har egna grafiska profiler men kommunicerar också att de är en del av Göteborgs Stad. Göteborgs Stads information och kommunikation ska också bidra till att skapa bilden av Göteborg som plats såväl som en viktig del i regionen.

Därför gäller följande:

 • Informera och kommunicera i enlighet med stadens budskapsplattformar.
 • Använd stadens grafiska profil.
 • Basera stadens information och kommunikation på stadens förhållningssätt.
 • Informera och kommunicera vid rekrytering utifrån stadens koncept för employer branding.

Information om särprofilering i Göteborgs Stad

Göteborgs Stads gemensamma prioriterade kommunikationskanaler är goteborg.se, digitala Vårt Göteborg och stadens intranät

För stadens målgrupper är Göteborgs Stads digitala kanaler den naturliga första
kontaktytan för information om stadens tjänster och service. Förväntningar på
tillgänglighet, dialog och effektivitet i digitala kanaler ökar.

Därför gäller följande:

 • Styr stadens information och kommunikation till de gemensamma prioriterade kanalerna.
 • Använd Goteborg.se som den gemensamma kanalen för extern information och kommunikation.
 • Använd stadens intranät som den gemensamma kanalen för intern information och kommunikation.
 • Använd digitala Vårt Göteborg som stadens samlade kanal för att berätta vad staden gör och varför.

Göteborgs Stad ska vara en kommunikativ organisation

En förutsättning för att nå hög kvalitet på kommunikationen med boende, besökare och näringsliv är att stadens medarbetare är välinformerade om verksamheten och dess mål och kan verka som kunskapsbärare och stadens ambassadörer.

Därför gäller följande:

 • Stadens chefer säkerställer att medarbetarna har tillgång till relevant information och att förutsättningarna för kommunikation är goda.
 • Stadens chefer involverar medarbetarna i tidig och öppen dialog 
 • Stadens medarbetare håller sig informerade om det som är av betydelse för de egna arbetsuppgifterna.
 • Stadens medarbetare informerar chefer och kollegor om det som är viktigt inom det egna verksamhetsområdet.
 • Stadens medarbetare bidrar till ett kommunikativt klimat genom att informera och kommunicera aktivt och konstruktivt.

 

Kontaktinformation

kommunikationsdirektör