Dokument som styr vår kommunikation

All vår kommunikation utgår från ett antal grundläggande principer som hjälper oss att uppfylla det kommunala uppdraget. Du hittar dessa principer i våra styrande dokument, främst i stadens policy och riktlinje för kommunikation. De styrande dokumenten gäller för samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad.

Styrande dokument ger oss rätt förutsättningar

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument.

Enhetlig kommunikation skapar intern samhörighet och extern tydlighet

En genomtänkt och målinriktad kommunikation hjälper oss att hålla hög kvalitet på tjänster och service och säkerställer att resurser används effektivt. Genom enhetlig kommunikation skapar vi intern samhörighet och extern tydlighet. 

Policy för kommunikation

Göteborgs Stads policy för kommunikation är ett styrande dokument som beskriver hur staden ska kommunicera, med vilka och varför.

Riktlinje för kommunikation

Riktlinjen är ett styrande dokument som sätter ramarna för hur vi arbetar med stadens information och kommunikation,  med utgångspunkt från Göteborgs Stads policy för kommunikation.

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation är ett styrande dokument som anger hur staden ska bedriva kriskommunikation inför och under en kris.

Anvisningar för politikers medverkan i våra kanaler och massmedia

Anvisningen anger ramarna för politikers medverkan i Göteborgs Stads kanaler och kontakter med massmedia, med utgångspunkt i tjänstepersoner och politikers skilda roller och uppdrag.

Varför ska vi ha styrande dokument för kommunikation?

Kommunikationsdirektör Helena Mehner kommenterar de nya styrande dokumenten.

- Det ska nu vara lättare att förstå hur vi kommunicerar på bästa sätt och vad som är viktigt!

När du vill berätta  om stadens styrning för kommunikation för dina medarbetare kan du använda denna presentation.

Presentation styrande dokument, 2020-01-01

Lagar och regler

Kommunikation omgärdas av många regler och lagkrav. Här hittar du en samling av lagar och regler som berör kommunikationsområdet.

${loading}