Styrande dokument som styr den ekologiska dimensionen

Göteborgs Stads styrande dokument anger vad nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser.

Inom staden gäller de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder och bolagsstyrelser styrande dokument för sin egen verksamhet. Mer information om styrande dokument.

Styrande dokument som styr den ekologiska dimensionen

Samtliga styrande dokument som är viktiga i miljöarbetet finns under rubriken Styrande dokument.

Miljö- och klimatprogrammet  — det övergripande styrdokumentet för att skapa en ekologiskt hållbar stad

Miljö- och klimatprogrammet 2021-2030 med Göteborgs Stads miljömål och strategier, är utgångspunkten för stadens långsiktiga miljöarbete. Programmet styrs också av mål och uppdrag i stadens budget. Miljömålen utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och konkretiserar också den ekologiska dimensionen av FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. För att fokusera arbetet mot vissa av miljömålen har staden tagit fram ett flertal specifika styrande dokument.

Styrande dokument med kopplingar till miljö- och klimatprogrammet

Utöver miljö- och klimatprogrammet 2021-2030 finns det ett flertal andra styrande dokument som är viktiga att genomföra för att nå miljö- och klimatmålen.

Styrande dokument med kopplingar till miljö- och klimatprogrammet

Kontaktinformation

Sidansvarig: