Miljö i stadsplaneringen

Göteborg växer. Genom att långsiktigt satsa på hållbara resmöjligheter och ge mer plats för människorna skapar Göteborgs Stad en växande framtidsstad. När vi skapar en attraktiv, grön och nära storstad är de gröna frågorna viktiga att ha med i planprocessen.

Grön stadsplanering

Göteborgs Stads viktigaste styrdokumentet för den gröna planeringen är ”Grönstrategi för en tät och grön stad” (länk till information på goteborg.se, öppnas i nytt fönster). Grönstrategin innehåller två övergripande mål, ett socialt och ett ekologiskt. Dokumentet innehåller även nio strategier som visar hur vi kan uppnå målen och bland annat främja den ekologiska mångfalden.

Samordnad hållbar stadsplanering

Grönstrategin har tagits fram parallellt med Trafikstrategi för en nära storstad och Strategi för utbyggnadsplanering och utgår i likhet med dessa från Översiktsplan för Göteborg, som är det övergripande styrdokumentet för stadens markanvändning.

Tillsammans med den antagna visionen för Älvstaden visar de tre strategiska dokumenten på en tydlig riktning för Göteborgs utveckling de närmaste 20 åren.

Planering av naturreservat

Det finns cirka 13 naturreservat i Göteborg och det föreslås nästan lika många till. Naturreservat är ett sätt att bevara naturområden för djur och växter och människors rekreation.

Länk till mer information på goteborg.se (öppnas i nytt fönster)

Handbok för ett rikt växt- och djurliv

Handbok för ett varierat växt- och djurliv ska vara ett stöd för oss när vi bygger nytt, sköter om eller utvecklar utemiljöer i Göteborg, så att vi skapar goda förutsättningar för ett varierat växt- och djurliv och därmed främjar biologisk mångfald.

Länk till dokumentet på goteborg.se (öppnas i nytt fönster)

Naturinventeringar och grönplaner

Som underlag för bland annat stadsplanering gör staden även naturinventeringar. Park- och naturförvaltningens inventeringar hittar du på goteborg.se/parkochnatur under "om oss" (öppnas i nytt fönster). 

Park- och naturförvaltningen tar succesivt fram stadsdelsvisa grönplaner med tillgångsanalyser, inventeringar och utvecklingsförslag för det geografiska området. Vill du veta mer om det arbetet eller få tillgång till någon av grönplanerna, e-posta park- och naturförvaltningen via länken nedan.

Sidansvarig: park- och naturförvaltningen