Faktablad om djur och natur

Ibland vill man få fram information om växter och djur snabbt och lätt.

Här finns kortfattad information om exempelvis björk, gran, bok, groddjur, ljunghed, fladdermöss med mera.

Faktablad om naturtyper

Bryn

Bäckraviner

Glänta

Hällmark

Ljunghed

Mark som brunnit

Slåtteräng

Sumpskog

Vindfälld skog

Våtmark

Faktablad om träd

Al

Ask

Asp

Björk

Bok

Ek

En

Gran

Hassel

Hägg

Lind

Lönn

Oxel

Rönn

Sälg

Tall

Faktablad om djur

Dagfjärilar

Fladdermöss

Groddjur

Gynna dagfjärilar

Kräldjur

Snäckor och musslor

Trött på dina grannar? Skaffa nya?

Tätortsnära däggdjur

Vildbina behöver hjälp

Faktablad om olika naturvärden

Döda träd

Högstubbar

Lavar

Marin sandbotten

Mossor

Solitära träd

Stengärdsgård

Vildkaprifol

Ädellövträd

Övrigt

Folder om Lärjeåns naturstig med pedagogiska tips på vägen

 

 

 

Sidansvarig: park- och naturförvaltningen