Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogiken är ett mycket bra komplement till pedagogiken inne i klassrummet och hälsovinsterna är många. Här kan du som pedagog/lärare få tips, idéer och inspiration till undervisning ute i naturen.

Definieras som ett förhållningssätt

Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet definierar utomhuspedagogik så här:

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär:

  • att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap
  • att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
  • att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.”

Bryter invanda mönster och främjar hälsan

Förhoppningsvis kan materialet på de här sidorna underlätta för dig och stimulera till att förlägga undervisning och andra aktiviteter utomhus, vilket kan ge eleverna ny energi och samtidigt främja deras hälsa eftersom de kommer ut och rör på sig.

Du som är pedagog kan få utökade inlärningsmodeller genom utomhuspedagogiken som kan bryta invanda roller hos eleverna. Eleverna blir mer delaktiga i inlärningsprocessen och genom att se och uppleva ökar förståelsen.

Extra bra för de minsta

En annan vinst med utomhuspedagogik är att den motoriska utvecklingen stimuleras för de mindre barnen och leken utvecklas. Små barn upplever med hela kroppen. Inlärningen blir mer sinnlig och alla sinnen berörs och de får lättare att lära in och förstå kunskaperna.

Eftersom barnen tillbringar en stor del av sin uppväxt i förskola och skola är det viktigt att ge dem så bra förutsättningar som möjligt för att få en god och stimulerande skoltid. Utomhusmiljön bjuder på variation, överraskningar och utmaningar vilket stimulerar alla sinnen, nyfikenhet och upptäckarglädje. Du som är pedagog får möjlighet att observera eleverna i en annan miljö än inomhus. Utomhus förändras miljön efter naturens växlingar och förändringar vilket skapar oförutsägbarhet som kan utnyttjas för att väcka spänning, nyfikenhet och motivation.

Det är även bra om eleverna får lite fri tid i naturen, så att naturupplevelser inte för alltid ska bli förknippade med undervisning.

 

 

Sidansvarig: park- och naturförvaltningen