Gymnasieskola

Material för dig som arbetar i gymnasieskolan, sorterat på ämnesområden.

Den här informationen är till för att inspirera och stötta dig som vill arbeta med hållbarhetsmålen i läroplanen.

I läroplan för gymnasieskolan hittar du:

”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”. (under rubriken Gymnasieskolans uppdrag)

I Skollagen hittar du:

Skollagen (2010:800) betonar att undervisningen ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det står att var och en som verkar inom skolan också ska ”främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”.

En del material som riktar sig till flera olika åldersgrupper finns också under rubrikerna Studiebesök (där du också hittar länk till att boka museilektion), Utomhuspedagogik. Titta därför även under dessa rubriker.