Förskola

Stöd och material för dig som arbetar i förskola, sorterat på ämnesområden.

Den här informationen är till för att inspirera och stötta dig som vill arbeta med hållbarhetsmålen i läroplanen.

I läroplanen för förskolan hittar du:

”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling –så väl som ekonomisk som social och miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen”.

Det står också i läroplanen ”att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället” och ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Få förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling”.

(Citaten är hämtade från Läroplan för förskolan LPFÖ 18 under rubriken Förskolans värden och uppdrag).

Här hittar du mer information

En del material som riktar sig till flera olika åldersgrupper finns också under rubrikerna Studiebesök (där du också hittar länk till att boka museilektion) och Utomhuspedagogik. Titta därför även under dessa rubriker.

Du hittar också information om miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem på goteborg.se.