Nätverk för miljöarbete i staden

Här kan du se vilka interna nätverk vi har inom staden om olika miljö- och hållbarhetsfrågor som är fortlöpande.

Alla miljöfrågor

Utvecklingsgrupp miljö

Utvecklingsgrupp miljö är en arena för övergripande samordning av utveckling och innovation inom miljö- och klimatområdet i Göteborg Stad. Den riktar sig till chefer och strateger som har viktiga roller för sin organisations utvecklingsarbete inom miljö- och klimatområdet. 

Kontakt: Emma Broms och Kristofer Palmestål, miljöförvaltningen

Nätverk Miljökontaktpersoner i förvaltningar och bolag

Nätverket erbjuder en plattform för miljösamordnare, utvecklingsledare och andra med liknande roll, där vi tillsammans tar oss an utmaningar och möjligheter samt lär av varandra. Nätverket fokuserar på stadens miljö- och klimatarbete och är tänkt som ett forum för att ta upp många olika frågor som kan vara relevanta för oss som arbetar i stadens förvaltningar och bolag. 

Träffas flera gånger under året. Sändlista för deltagare i nätverket är DG Miljöförvaltningen/Miljökontakter Fack Bolag.

Kontakt: Ingrid Bohlin och Nadia Kretschmann, miljöförvaltningen.

Stadens EU-samordningsnätverk

I EU-nätverket samlas representanter från stadens olika förvaltningar och bolag, samt forumledare i Eurocities för att utbyta kunskap och erfarenheter samt utvecklas tillsammans. Träffas cirka fem gånger per år.

Kontakt: Katja Knuutinen, stadsledningskontoret.

Miljönätverk för de nya socialförvaltningarna samt förskoleförvaltningen

I nätverket ingår de fyra socialförvaltningarna (Centrum, Sydväst, Nordost och Hisingen), Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Förvaltningen för funktionsstöd samt Förskoleförvaltningen. Nätverket syftar till att stötta och inspirera varandra i arbetet med att bygga upp ett systematiskt miljöarbete i de nya förvaltningarna.

Kontakt: Hanna Sand Lindskog, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Biologisk mångfald  

Natur- och kulturvårdsgruppen

Samverkansgrupp med en representant på mellanchefsnivå från vardera förvaltning (park- och naturförvaltningen, miljöförvaltningen, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, stadsledningskontoret, kulturförvaltningen, kretslopp och vatten).

Kunskapsspridande, stödjande och koordinerande nätverk inom naturvård och kulturvård. Aktuella frågor är bland annat skydd och skötsel, styrning och samverkan, budget och resurser, faktaunderlag, planering och remisser. Gruppen träffas fyra gånger per år.

Kontakt: Ingela Gustafsson, park- och naturförvaltningen.

Naturvårdsgrupp

Nätverksgrupp där alla som jobbar med frågor såsom biologisk mångfald, naturvård och dess koppling till övriga ekosystemtjänster bjuds in (miljöförvaltningen, park- och naturförvaltningen, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, kretslopp och vatten).

Miljömålsuppföljning och miljöövervakning och samverkan till gemensamma projekt diskuteras med mera. Gruppen träffas två gånger per år.

Kontakt: Karin Meyer, miljöförvaltningen.

Skötselgrupp

Skötsel av kommunägd mark och länets naturreservat diskuteras mellan miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen, fastighetskontoret, Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen. Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Gruppen träffas fyra gånger per år, varav en exkursionsdag i fält.

Kontakt: Helena Engvall, park- och naturförvaltningen.

Buller

Nätverk för att minska omgivningsbuller

Nätverk för samverkan mellan förvaltningar som arbetar mot höga bullernivåer i stadsplaneringen. Träffas två gånger per år.

Kontakt: Belma Krslak, miljöförvaltningen.

Kemikalier

Fokusgrupp: Kemiska produkter och substitution

Fokusgrupp för erfarenhetsutbyte och diskussion om gemensamma utmaningar i arbetet med att fasa ut skadliga ämnen.

Nätverk för miljösamordnare eller utvecklingsledare miljö och miljöexperter i förvaltningar och bolag.

Kontakt: Miljöförvaltningen, ej tillsatt person.

Klimat

Mobilitetsnätverk i staden

Nätverk med ett hela-staden-perspektiv för samverkan, erfarenhetsutbyte och inspiration med fokus på Fossilfritt 2023 och effektivisering av stadens fordonsflotta. Nätverket träffas fyra gånger per år.

Ämnesområden (nyckelord): Fossilfritt 2023, fordonspool, digitala körjournaler, kollektivtrafik, cyklar, distansmöten.

Kontakt: Anna Karlsson, Göteborgs Stads Leasing AB.

Nätverk för Klimatbedömning av bygg- och anläggningsmaterial

Gruppen ska säkerställa att staden, på längre sikt, ställer gemensamma och likvärdiga krav vid upphandling och markanvisning när det gäller bygg- och anläggningsmaterial. I nuläget satsar vi på utbyte av kunskap och erfarenheter inom området klimatpåverkan från bygg- och anläggningsmaterial.

Kontakt: Hanna Ljungstedt, lokalförvaltningen.

Nätverket för kommunala fastighetsförvaltare (före detta EES)

Syfte är uppföljning av energianvändning i fastigheter och analys av arbetet, kunskapsöverföring, inspiration, driva på, identifiera utmaningar som vi behöver lyfta till en högre nivå. 

Kontakt: Erik André, miljöförvaltningen.

Nätverk för klimatväxling av tjänsteresor

Nätverk för medarbetare som arbetar med mål, åtgärder och uppföljning för att minska klimatpåverkan från stadens tjänsteresor. Nätverket träffas en till två gånger per år. Syftet med nätverket är att erbjuda en mötesplats för stöd, uppföljning och erfarenhetsutbyte kopplat till klimatväxlingsarbetet.

Kontakt: Malin Östblom, trafikkontoret.