Vad är Assessment Center?

Assessment Center är en vetenskapligt beprövad metod som används för att bedöma en persons kompetensområden, styrkor och utvecklingsbehov. Metoden används som en del av rekryteringsprocessen, men också som en utvecklingsinsats för chefer som redan finns inom organisationen eller för att identifiera medarbetare som är tänkbara som framtida ledare.

Ett Assessment Center ger mer exakt information om en persons förmågor och egenskaper än man kan få ur ett cv, intervjuer och referenstagning. Forskning har visat att metoden är en av de mest pålitliga för att förutsäga hur personen kommer att prestera och fungera i en chefsroll.

Vad mäter vi?

Våra Assessment Center består av olika test och övningar som är utformade för att likna en vanlig dag på jobbet för en chef i offentlig verksamhet. Kandidaten får i övningarna möta olika bedömare som observerar kandidatens beteenden utifrån de kriterier som fastställts för chefer inom Göteborgs Stad (länk till kriterierna).

Bedömarnas observationer vägs sedan samman i en bedömning som faller ut i någon av bedömningsgraderna utvecklingsområde, kompetens och styrka, utifrån fyra bedömningsdimensioner (påverka andra, lyhördhet, mål- och resultatinriktning samt analys och helhetssyn).

Kandidatens sammanvägda resultat på övningar och test mynnar också ut i ett bedömningsindex mellan 1 och 10. Bedömningsindexet ger en helhetsbild av kandidatens prestation och kan användas för att jämföra en enskild kandidats resultat med andras, till exempel när man har flera kandidater i en rekrytering, eller för att jämföra med ett genomsnitt i de fall där man bara har en slutkandidat.

Som beställare får du muntlig återkoppling från CLU kring din eller dina kandidater där vi redovisar resultat på övningar och tester samt bedömningsindex. Kandidaten får sin feedback i slutet av dagen feedback i form av ett samtal med en av bedömarna.

Utvecklats för offentliga sektorn

De Assessment Center som används på CLU har utvecklats särskilt för behoven inom den offentliga sektorn. 

Om du vill boka plats för Assessment Center

E-post: clu@intraservice.goteborg.se

Kontaktperson: Catharina Djupfeldt, telefon: 031-368 66 41