Social hänsyn

Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling är en viktig del av Göteborgs Stads arbete för att skapa en öppen och jämlik stad. Genom att skapa jobb för människor som står utanför arbetsmarknaden, får fler möjligheten att bli självförsörjande och skapa sig en meningsfull vardag.

Social hänsyn i upphandling innebär att man använder upphandlingen som ett arbetsmarknadsverktyg och skriver in ett särskilt kontraktsvillkor om sysselsättning. Avsikten är att ställa krav på stadens leverantörer gällande anställning för personer som behöver kommunens hjälp att komma ut i arbete. Detta kan vara nyanlända, personer med funktionsvariation, personer på försörjningsstöd och långtidsarbetslösa med flera.   

Kommunfullmäktige tog i februari 2016 beslut om att modell för social hänsyn i upphandling ska användas i staden i de upphandlingar där omfattning av affären gör det möjligt. En stödfunktion är inrättad hos Inköp och upphandling som i nära samarbete med förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning stödjer staden i arbetet med Jämlik stad.

Läs mer om Göteborg Stads modell för social hänsyn

Social hänsyn - ett prioriterat mål i staden

Social hänsyn i upphandling i Göteborg har uppkommit utifrån och är en del av arbetet som Göteborgs Stad har med Jämlik stad. 2019 skrevs arbetet in i Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling. Arbetet med modellen ska främja sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, stimulera social integration, lika möjligheter och sociala rättigheter.