Stadens gemensamma inköpsprocess

Det finns en målsättning att använda inköp och upphandlingar för att nå effekter inom såväl ekonomisk som social och ekologisk hållbarhet samt genom att utveckla samarbetet med näringsliv.  För att möta denna förväntan tar Göteborgs Stad ett helhetsgrepp och har börjat införa en gemensam inköpsprocess, även kallad GIP. Det innebär bland annat att staden ställer om inköpen till ett kategoristyrt arbetssätt och börjar arbeta med inköpsanalys för att stödja inköpsprocesserna.

Vad är en gemensam inköpsprocess?

Gemensam inköpsprocess är ett ramverk som beskriver hur man bör arbeta med stadens inköp. Ramverket består av processbeskrivningar, mallar, anvisningar och rutiner i syfte att skap ordning och reda i stadens inköp. Det handlar om att arbeta utifrån övergripande målsättningar, kategoristyrningsmodeller och standardiserade processer i beställning till betalning.

Arbetet med den gemensamma inköpsprocessen startade 2019.

Vilka är det som arbetar med processen?

Förvaltningen för inköp och upphandling ansvarar för att leda, driva och utveckla stadens gemensamma inköpsprocess och Intraservice ansvarar för förvaltning av de operativa processerna. Utvecklingen av den gemensamma inköpsprocessen sker i samverkan med stadens förvaltningar och bolag genom projekt, nätverk och referensgrupper. Det är respektive förvaltning och bolag som ansvarar för införandet av gemensam inköpsprocess inom sina verksamheter.

Varför ska vi arbeta i en gemensam process?

Genom en gemensam inköpsprocess skapar vi ordning och reda, höjer effektiviteten, kvalitén och hållbarheten i vårt arbete och öppnar upp för ett gemensamt agerande och en tydlighet gentemot leverantörsmarknaden. De långsiktiga målen är att vi ska använda skattemedlen mer effektivt, dra nytta av den samlade inköpskompetens som finns i staden och skapa långsiktiga hållbara affärer.

Genom att arbeta i en gemensam inköpsprocess framstår vi som mer professionella gentemot våra leverantörer och bygger på så sätt upp förtroendet för Göteborgs Stad som kund. Vi blir bättre på att säkerställa att såväl vi som våra leverantörer lever upp till de åtaganden som är avtalade.

Genomföra direktupphandling

En direktupphandling innebär att du vänder dig direkt till en eller flera leverantörer, utan att upphandlingen måste annonseras. Men det finns några saker att tänka på.

Kategoristyrning i staden

Flera organisationer som infört kategoristyrning har blivit effektivare. Läs mer om hur Göteborgs Stad arbetar med kategoristyrning och hur det gynnar staden.

Processramverket för GIP

Vad är processramverket för den gemensamma inköpsprocessen? Den består av fem delar: tre kärnprocesser, en ledningsprocess och en stödprocess.

Vill du veta mer?

Åsa Bergman
Chef inköpstrategiska avdelningen, Inköp och upphandling

Skicka e-post

Anders Haraldsson
Processledare för gemensam inköpsprocess, Inköp och upphandling

Skicka e-post

Stadens riktlinje för inköp och upphandling

Läs mer om stadens riktlinje

Process- organisations- och systemkartläggning

Vill du få en överblick över var vi befinner oss och vad vi behöver utveckla när det gäller stadens gemensamma inköpsprocess?

Läs sammanfattningen

Läs hela rapporten

 

Spendrapport

Läs den stadenövergripande spendrapporten för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag år 2021. 

Här hittar du spendrapporten.

${loading}