Frågor och svar

Nedan finns några vanliga frågor Göta Lejon får om försäkringar.

Har du en fråga till oss som du inte hittar svaret på så kontakta Göta Lejon.


Egendom

Räcker det att uppdatera sina värden en gång per år?

Nej, detta måste göras löpande. Skulle det inträffa en skada på ett försäkringsställe som inte finns med i vårt försäkringssystem kan vi inte betala ut någon ersättning.

Varför har Göta Lejon så höga självrisker?

Självrisken har satts utifrån förvaltningens eller bolagets finansiella styrka. Det är rimligt att en stor förvaltning tar ett antal basbelopp i självrisk. Alltför små självrisker kostar för mycket, eftersom varje skada måste regleras.

Varför har en del förvaltningar eller bolag högre premie än andra? Varför kan inte alla ha samma premie?

Premien hänger ihop med hur stora försäkringsvärden man har och stora förvaltningar eller bolag har mer egendom att försäkra än små. Även två jämstora förvaltningar eller bolag kan ha olika premie. En förvaltning/bolag kan ha mycket skador och verksamheter förknippade med stora risker, då blir premien också högre. Förvaltningens riskkontroll och hur man arbetar med skadeförebyggande åtgärder påverkar också premien.


Ansvar

Skickade in en anmälan för ett antal veckor sedan, hur länge dröjer det tills jag hör av er?

Det är svårt att säga hur lång tid det tar att utreda om det finns ett skadeståndsansvar eller inte. Till att börja med kan det ibland ta tid att reda ut om det är kommunens verksamhet eller mark. Dessutom behöver vi i de flesta fall ytterligare information från bl a kommunala verksamheten och entreprenörer. Även vädret kan påverka. Om t ex vintern är lång och/eller svår så kan vi få in många anmälningar samtidigt, vilket gör att det tar längre tid innan vi hinner utreda anmälningar.

Vad för övrig information behöver jag skicka med min anmälan?

Var noga med ange skadedatum och platsen för händelsen. Bifoga gärna foto från platsen och uppgift om eventuella vittnen. Behöver vi fler uppgifter så kontaktar vi dig.


Barn och elev

 

Hur anmäler elever/vårdnadshavare en skada?

Skadeanmälan kan göras direkt på www.protectorforsakring.se eller skicka skadeanmälan till skador@protectorforsakring.se. Telefonnummer till Protector är 08-410 637 27. Du ska alltid anmäla en skada även om det inte finns några besvär nu så kan det utvecklas till någon värre skada om några år. Du kan inte anmäla en skada efter hur lång tid som helst.

Vår skola har inte fått försäkringsbeskeden ännu?

Göta Lejon skickar ut försäkringsbeskeden till skolförvaltningarna vid halvårsskiftet. Beskeden är digitala och finns även på goteborg.se. De är översatta till flera språk. 

Vi ska ut och resa med några elever, vad gäller då?

Olycksfallsförsäkringen gäller året runt dygnet runt och i hela världen. Barnen/eleverna behöver även ha en sjukförsäkring och en reseförsäkring. Göteborg Stads högstadie- och gymnasieelever har en reseförsäkring när de reser med skolan. De flesta privata hemförsäkringar brukar innehålla en reseförsäkring med sjukdel.

Gäller försäkringen för ett barn som är bosatt utanför Göteborgs kommun men går i skolan här?

Ja, oberoende var du bor så är du försäkrad om du går i skolan i Göteborgs kommun. Försäkringen gäller även om du bor i Göteborg men går i skolan utanför Göteborgs kommun.


Tjänsteresa

Vem gäller försäkringen för?

Den gäller för alla stadens anställda, förtroendevalda och praktikanter som reser i tjänsten.

Är det tjänsteresa när lärarna är med eleverna på utflykt, t ex simmar, åker skridskor eller skidor?

Ja, särskild idrottsdag, om man åker till simhallen eller idrottshallen är tjänsteresa. Daglig verksamhet i skolan, som gymnastiklektion, där man besöker närmsta simhall el ishall är ej tjänsteresa. Det man vanligtvis gör dagligen räknas inte som tjänsteresa.

Vad behöver jag ha med mig för intyg på min resa?

Det du behöver ha med dig vid resan är telefonnummer till Europeiska ERV, +46 (0) 770-456 900 och försäkringsnr 830793822.

Vad gör jag om jag har en bagageförsening på utresan?

Försäkringen innehåller bagageförsening och du kan få ersättning om du behöver köpa kläder och hygienartiklar. Kontakta alltid Europeiska ERV, +46 (0) 770-456 900 eller +46 (0)-770-456 920 (akut, dygnet runt) och försäkringsnr 830793822.

Jag har varit på tjänsteresa och fått skada på min bil som var stående vid hemmet under tiden. Täcker tjänstereseförsäkringen något av detta?

Ja, ersättning lämnas för självrisken om bilen har stått oanvänd i bosättningslandet. Tjänstereseförsäkringen täcker även självrisk på hemförsäkringen om någon skada har uppstått i hemmet under tiden du är på tjänsteresa..


Motorfordon

Gäller försäkringen för alla passagerare i bilen?

Ja, trafikförsäkringen träder in.

Hur vet jag vad motorfordonsförsäkringen omfattar?

Omfattning på din försäkring finner du i försäkringsbrevet. De olika delarna kan beskrivas enligt följande: Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen för person– och sakskada, som är en följd av trafik med fordonet. T ex om du krockar med en annan bil ersätts skadorna på den andra bilen av trafikförsäkringen. Försäkringen ersätter också när personskador uppstår till följd av trafik. Delkasko ger skydd vid brand-, glas-, stöld-, och maskinskador, räddning och rättsskydd. Vagnskadeförsäkringen gäller genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse av tredje man. T ex när du får skador på din egna bil vid en trafikolycka eller din bil har utsatts för skadegörelse.

När krävs polisanmälan?

Polisanmälan ska göras när okänd orsakat skadan t ex vid skadegörelse, stöld och parkeringsskada.

Vad ska vara med på skadeanmälan när jag krockar med ett annat fordon?

  • Registreringsnummer på båda fordonen
  • Ditt och motpartens namn, personnummer och telefonnummer
  • När och var olyckan inträffade
  • Beskriv händelseförloppet och markera på bilden var skadan sitter
  • Underskrift.

Om en motparts släpkärra kör på och skadar mitt fordon, vilken försäkring täcker skadan?

Det är dragbilens försäkring (motparten) som ersätter skadan. Ange därför alltid registreringsnumret på bilen som drar släpkärran.


Speciell verksamhet

Vad är försäkring för speciell verksamhet?

Det är en olycksfallsförsäkring för grupper i kommunal regi. Det är en frivilllig försäkring för diverse grupper staden känner ett ansvar för. Det kan vara grupper som t ex omsorgstagare, ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder, fritidsverksamhet eller familjehemsverksamhet. Om förvaltningarna vill ha en grupp försäkrad måste de själva göra en anmälan. Det gör ni till Göta Lejon eller direkt i Insman. Försäkringsgivare är Protector.

Om jag har en skada, vart anmäler jag den?

Om en person skadas i samband med speciell verksamhet – vänd dig till vår försäkringsgivare Protector Försäkring enligt nedan.

Protector Försäkring
Ann-Charlotte Jenmert, tel 08-411 09 46
E-post: ann-charlotte.jenmert@protectorforsakring.se
Uppge att det gäller avtalsnummer 369638-1 och "moment 2" från upphandlingen.

Vilka grupper har min förvaltning försäkrad?

Varje förvaltning och bolag kan se vilka grupper de har försäkrade i Insman. Hör av dig till förvaltningens/bolagets försäkrings- eller säkerhetskontakt som har behörigheter.

 

Foto: Håkan Dahlström