Patientförsäkring

Göteborgs Stad har en patientförsäkring för sin hälso- och sjukvård. En vårdtagare kan anmäla en patientskada om hen anser att Göteborgs Stad, eller en privat vårdgivare som arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad, orsakat skadan.

Göteborgs Stad har en patientförsäkring för patienter/brukare som skadas inom kommunens hälso- och sjukvård. Försäkringen hanteras av stadens försäkringsbolag Försäkrings AB Göta Lejon och kan ge ersättning enligt Patientskadelagen. Exempel på skadehändelser som kan ersättas är felbehandling, diagnosskada, olycksfall i samband med behandling, felaktig ordination av läkemedel.

Observera att patientskador som sker inom landstingets/regionens vård ska anmälas till Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) på lof.se.

Vård som bedrivs av Göteborgs Stad

Göteborgs Stad bedriver viss vårdverksamhet som exempelvis äldrevård, vård av funktionshindrade och vård i skolan. Som vårdgivare har kommunen skyldighet att ha en patientförsäkring som ersätter personskador som orsakas i samband med vård.

Skadeanmälan

En vårdtagare som drabbats av en patientskada orsakad av en vårdgivare inom Göteborgs Stad, eller av en privat vårdgivare som utför vård i stadens regi, kan göra en anmälan.

Den som vill göra en anmälan ska hänvisas till webbsidan på goteborg.se där det finns mer information och en blankett för anmälan.

Villkoren för patientförsäkring