Riskbesiktningar

Göteborgs Stads riskhantering innehåller ett omfattande skadeförebyggande arbete där riskbesiktningar är ett viktigt verktyg. Årligen görs ett trettiotal besiktningar av stora objekt.

Riskhantering är en process för att leda och samordna aktiviteter för att minska sannolikheten för och begränsa konsekvenserna av en oväntad händelse eller skada. I riskhanteringen är det förebyggande arbetet centralt.

Varför riskbesiktning?

 • Riskbesiktningar görs för att ta reda på olika typer av risker och möjliga åtgärder för att ta bort eller minimera dem.
 • Besiktningarna är ett krav från försäkrings- och återförsäkrningsbolag.

Vad blir resultatet?

 • Bedömning av den maximala skada som kan inträffa.
 • Bedömning av en ”normal” skada som kan inträffa.
 • Rekommendationer till förbättringar.

Vad får staden ut av riskbesiktningar?

 • Bättre kontroll över stadens största riskexponeringar.
 • Förbättringsförslag till bolag och förvaltningar hur de kan minska risken på en anläggning och förbättra sina arbetssätt.
 • En genomgång av en anläggnings status ur ett riskperspektiv.

Så går en riskbesiktning till

 • Förberedelser. Bokning av alla inblandade och kunden tar fram material.
 • Inledande möte. Genomgång av byggnad, larm, försörjningssystem, risker inne och utanför fastighet, organisation, Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) etc. Med besiktningskonsult, fastighetsägare – förvaltare, verksamhetsansvarig – fastighetstekniker, ansvarig för SBA samt riskingenjör/kundansvarig från Göta Lejon.
 • Rundvandring. Tittar på teknikutrymmen (elcentral, ställverk, vatten, värme, soprum etc.), brandväggar och dörrar, kök, ordning och reda/ansamling av material/blockerade utrymningsvägar mm.
 • Sammanfattning. Besiktningskonsulten går igenom sina fynd.
 • Besiktningen resulterar i två rapporter: Underwriting(UW)-rapport med byggnadsbeskrivning, försäkrade värden, största möjliga ekonomiska skada (EML) och ”normal” ekonomisk skada (NLE). Samt en rekommendationsrapport som ska följas upp med bland annat ansvariga för åtgärderna. Tillsammans med Göta Lejon kan också möjligheten att få skadeförebyggande bidrag till förbättringar diskuteras.

Vanligaste resultaten i rapporterna

Brandlarm. Besiktningar och kontroller ej tillräckliga. Rekommendationer följs inte. Brandlarmets detektion ej tillräcklig.

Brandceller. Otäta genomföringar i brandcell. Brandörrar är uppställda eller stängs inte ordentligt. Behov av att byta branddörr eller stängningsanordning.

Ordning och reda/olämplig lagring av material. I teknikutrymmen, elcentraler och korridorer.

Sprinkler. Ej tillräckliga besiktningar och egenkontroller. Flödestest utförs ej.

Otillfredsställande Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Ej tillräckliga egenkontroller och att personal har inte rätt utbildning.

Elektrisk utrustning. Timer saknas och bärbar elektrisk utrustning som medför brandrisk.

Gas/Gasol/Kemikalier hålls inte inlåsta eller förvaras på olämpligt sätt.

Heta arbeten – tillfredsställande rutiner saknas.

Utrymningssäkerhet. Låsta eller blockerade utrymningsvägar samt att utrymningsövningar inte hålls.

Termografering utförs inte.