Information om biblioteken

Den 1 april 2019 gick stadsdelsbiblioteken och Stadsbiblioteket samman i en gemensam organisation inom kulturförvaltningen.  Här kan du ta del av bakgrund, syfte, tidplan och följa arbetet som genomfördes.

Bakgrund och syfte

I mars 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att ansvaret för folkbiblioteken i stadsdelarna i Göteborg ska överföras till kulturnämnden. Överföringen ska ske med hänsyn till den pågående översynen av stadsdelsnämndernas verksamheter. 

Vad ska bli bättre för göteborgarna?

Inom stadens bibliotek finns redan idag ett gemensamt mål om att bidra till en jämlik stad och likvärdig biblioteksservice.  I motionen som ligger till grund för beslutet menar politiken att en gemensam och starkare biblioteksorganisation kommer att leda till positiva effekter för besökarna. Det ska bli enklare internt att samordna projekt för att utveckla biblioteksservicen och dra nytta av varandras kompetenser.
Läs underlaget till beslut om överföring av folkbiblioteken till kulturnämnden här

Tidplan och ansvar

Hösten 2018 påbörjades arbetet och under våren har ett förslag till en gemensam biblioteksorganisation samverkats. Den 20 februari 2019 togs beslut om hur bibliotekens nya organisation ska se ut från och med 1 april 2019.

Läs mer om så ser bibliotekens nya organisation ut 

Målbilden är att överföringen ska vara klar 1 april 2019. Arbetet leds av kulturförvaltningen, i samarbete med stadsdelarna och med stöd av stadsledningskontoret. 

Vad innebär förändringen?

Förändringen innebär att biblioteken framöver kommer att ha en gemensam huvudman som är kulturnämnden. Den innebär inte förändringar i nuvarande anställningar och form. Nuvarande enhetschefer är fortsatt chef för respektive verksamhet. Detta är en intern förändring inom Göteborgs Stad.

Hur får jag information?

Du kan ta del av arbetet via denna sida. Du som arbetar inom biblioteken, stadsdelarna och kulturförvaltningen får löpande och mer information om arbetet via dina vanliga kanaler så som möten, intranätet i din verksamhet och e-post. Har du frågor om det pågående arbetet, vänd dig till din närmsta chef som kan hjälpa till och även ta frågor vidare.

Läs mer