Redovisning

Den kommunala sektorns redovisning regleras av Kommunallagens kapitel åtta samt Lag om kommunal bokföring och redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning. För att säkra god kvalitet och efterlevnad för stadens redovisning kompletteras lagar och rekommendationer med kommunala dokument under denna del av Ekonomi i staden.

De kommunala bolagens redovisning tillämpas enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1).

Löpande redovisning och bokslut

Under denna rubrik hittar du lathundar för bokslut samt regelverk vad gäller specifika bokföringsfrågor.

Anläggning/investering/leasing

Här hittar du regelverk kopplat till redovisning av investeringar, anläggningstillgångar och leasing.

Kundredovisning

Här finns material kring fordringsbevakning och inkasso.

Leverantörs- redovisning

Sidan beskriver fördelning av ansvar vid hantering av leverantörsfakturor.

Statistik

Här framgår hur statistik om bland annat utrikeshandel rapporteras.

${loading}