Planering, budget och uppföljning

Stadens gemensamma process och regelverk kring budget och uppföljning syftar till att göra det möjligt att planera, styra, följa upp och agera på alla nivåer i staden. Kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut är det övergripande styrdokumentet för stadens samtliga nämnder och bolag. Den gemensamma uppföljningsprocessen ska säkerställa en rapportering som ger tillräcklig styrinformation och underlag till kommunstyrelsen för att kunna ha uppsikt över stadens verksamheter.

I enlighet med kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer som säkerställer en god ekonomisk hushållning i kommunens verksamhet och den årliga budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och kontroll (uppsikt) över övriga nämnders och bolagsstyrelsers verksamhet.

Regler och anvisningar

Under regler och anvisningar hittar du bland annat regler för planering, budget och uppföljning.

Budget och kommunbidrag

Här presenteras kommunfullmäktiges budgetbeslut. Här finns också sammanställning över kommunbidrag per nämnd.

Uppföljning

Här hittar du aktuellt material kopplat till stadens uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen.

Eget kapital

Här hittar du bland annat information om nämndernas rätt att nyttja eget kapital.

Investering och exploatering

Här beskrivs budgetprocessen för investerings- och exploateringsverksamheten. 

${loading}