Kodplan

Göteborgs Stads kodplan består av en kodsträng med åtta olika koddelar/begrepp, där flera av begreppen är gemensamma. För bolagen gäller delvis samma kodsträng.

KontoAnsvarProjekt I Spec (Anläggning) I AktAO I Objekt I Verk I Motpart

Konto, Ansvar och Motpart är alltid obligatoriska begrepp samt - i vissa fall - centrala Speckoder vid kontering. Utöver ovanstående begrepp är Verk obligatoriskt vid kontering av kostnader/intäkter medan övriga begrepp är frivilliga. Läs mer om begreppen under sidan Redovisningsmodell - länk till sidan.

Att använda rätt koder är helt avgörande för att kunna ge en rättvisande bild och korrekt uppföljning av verksamheten till såväl interna som externa intressenter.

Via kodsträngen främjas flerdimensionell redovisning genom att kombinera olika begrepp vid kontering, nyttjande av relationer, utformning av konteringsregler etc. Ekonomisystemets utformningsprinciperna ger en fördjupning kring konteringsregler m.m. - länk till sidan

Stadsledningskontoret ansvarar för värden för de obligatoriska koddelarna (ej Ansvar utöver förvaltningsprefix). Förvaltningarna väljer själva vilka av de obligatoriska koderna som är lämpliga att använda för sin verksamhet. Övriga koddelar är frivilliga och de läggs upp och används av förvaltningarna.

Kodplanen i Lotus Notes (db) uppdateras inte längre. VId frågor om historik kontakta Koncernrapp.

Motpart/kontaktperson (se länk/fil i högerkanten)

Giltiga motparter inom koncernen samt kontaktperson för respektive motpart finns i fil Motpart/kontaktperson. Meddela  eventuella ändringar till Finans och koncernredovisningsavdelningen, via Koncernrapp.

Central speckod (se fil i högerkanten)

Koddelen används för att öka kvaliten i redovisningen och för att möta krav på uppföljning såväl från statliga myndigheter som övergripande politiska beslut i kommunen. Koden är ett redskap för att följa upp gemensamma intäkter och kostnader som till exempel fackliga kostnader, skadegörelse eller riktade statsbidrag. Det finns också relationer kopplade till respektive kod vilket ger ökade möjligheter att selektera urvalet ytterligare.

Filen Central speckod innehåller vägledning för kontering samt annan övergripande information.