Översätt till andra språk i digitala kanaler

Enligt språklagen är myndigheter inte skyldiga att skriva på något annat språk än svenska. Språket vi använder ska vara vårdat, enkelt och begripligt.  På goteborg.se skriver vi på klarspråkad svenska, men när det finns behov så kan vi översätta valda delar.

Klarspråk underlättar översättning 

Idag är det en självklarhet för de flesta att använda automatiska översättningar på webben, ofta till och med utan att du tänker på det. Översättningarna blir bättre och bättre, men skillnaden mellan olika språk är stor. Stora språk fungerar bättre att översätta till än språk med få talare, och språk som främst har en talad tradition är svårare att översätta till. Det är till exempel inte möjligt att automatöversätta till våra minoritetsspråk. 

När du skriver klarspråk så är risken för fel när webbläsarverktyg automatiskt översätter texten mindre. Med tydliga och enkla texter på svenska så minskar behovet att översättning och när texten ändå översätts så blir resultatet bättre. Undvik negationer och tänk på att förklara typiskt svenska begrepp och företeelser.   

När ska vi översätta?

Vi översätter till andra språk efter noggrann analys av målgruppens behov. Först när det finns ett noga kartlagt behov ska vi översätta. Vi måste kunna motivera vilka språk vi väljer och inte väljer.  

När vi översätter för webb och andra digitala kanaler ska vi också fundera över om det är bäst med översatt text eller att spela in en film med någon som berättar istället. Många har lättare att ta till sig talad information. Tänk på att planera in från början hur ofta filmen behöver uppdateras. 

Kvalitetssäkra översättningen

Det finns flera skäl till att vara försiktig med att översätta. Du bör kvalitetssäkra genom att använda en auktoriserad översättare. Göteborgs Stad är delägare i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, TFV. Det innebär att alla verksamheter i Göteborgs Stad i första hand ska beställa språktolktjänster och översättningstjänster från TFV.  

Alla översättningar ska uppdateras samtidigt som motsvarande information på svenska uppdateras. Annars riskerar den översatta informationen att bli felaktig. Du måste alltså ha en plan för att hålla informationen korrekt uppdaterad.   

Likställighetsprincipen och diskriminering

Det måste gå att motivera varför vissa språk väljs ut i kommunikationen med medborgarna. I Kommunallagen 2 kap 2 § finns den så kallade likställighetsprincipen, att lika fall ska behandlas lika. Där står det att kommuner och landsting inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. 
 
Att ha information på enbart svenska strider inte mot likställighetsprincipen. Det går att översätta till vissa språk om du kan motivera valet. Valet av vilken information som översätts ska även granskas normkritiskt. Valet av språk får inte bli diskriminerande eller peka ut någon specifik grupp enligt diskrimineringsgrunderna. 

Rutiner för översättningar på goteborg.se

Det är den verksamhet som äger ett innehåll som ansvarar för att: 
• analysera om informationen behöver översättas 
• bekosta översättningen och använda tolkförmedlingen Väst i första hand 
• hålla översättningen uppdaterad 
• följa ovanstående råd och riktlinjer 
• se till att även den översatta texten är vårdad, enkel och begriplig enligt klarspråk

Översättning av krisinformation

Stadsledningskontoret har i riktlinjen för kriskommunikation sammanställt vilka språk som vi ska kunna översätta till vid en kris. Språklistan är ett resultat av omvärldsbevakning, lagkrav, mest efterfrågade språk vid översättningar och tolkförfrågningar. Det är alltid målgruppsanalysen som ligger till grund för behovet av översättningar, därför kan även andra språk vara aktuella. Listan är över de språk som vi ska ha beredskap att kunna översätta till.     
 
Informationen och kommunikationen ska kunna översättas till: engelska, arabiska, persiska, somaliska, dari, bosniska/kroatiska/serbiska, tigrinja, sorani, turkiska, finska och romani.   


Minoritetsspråk

Sedan år 2000 har Sverige fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.  

Du har till exempel rätt till modersmålsstöd och modersmålsundervisning i förskola och skola. Det är viktigt att vi informerar om rättigheter för nationella minoriteter, men när det gäller översättningar så är det behoven som styr.


Finskt förvaltningsområde

Sedan 2011 är Göteborgs Stad finskt förvaltningsområde och det betyder att vi har skyldighet att ge finskspråkiga invånare information på hemspråket. Det finns en särskild ingång på goteborg.se, goteborg.se/suomeksi, med information på finska. Urvalet av innehåll är baserat på svaren i en enkät till finsktalande i Göteborg om vilken information som de önskar på webben. Det finns en avdelning på stadsledningskontoret som jobbar med finskt förvaltningsområde och håller det finska innehållet på goteborg.se uppdaterat. 

Romsk inkludering och romani chib 

Göteborgs Stad jobbar med romsk inkludering och har ett romskt medborgarkontor- Romano Center i Väst, som förmedlar viktig och aktuell information på flera olika romska språk. 


Information på teckenspråk 

Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och svenska som andraspråk. Därför översätter vi viktig information på webbplatsen till teckenspråksfilmer.  https://goteborg.se/teckensprak  
Teckenspråksforum medborgarkontor förmedlar viktig och aktuell information på teckenspråk.

Rådgör med webbstrategerna

Du som publicerar på goteborg.se kan rådgöra med webbstrategerna på förvaltningen för demokrati och medborgarservice för att avgöra om informationen bör finnas på flera språk och om vi kan be våra egna verksamheter om hjälp med översättning till finska, romani chib eller teckenspråk. 

Mer information om översättning:

Läs mer om hur du gör i webblagret: Principer för hur vi översätter på goteborg.se 

Om översättningar och tolktjänster: https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:202146101311126 

Kontaktinformation

Vill du veta mer, kontakta: