Demokrati och medborgarservices nyckelroll

Demokrati och medborgarservice samordnar och utvecklar stadens externa digitala service och tjänster. Vi på demokrati och medborgarservice ansvar bland annat för att samordna, utveckla och utbilda.

Demokrati och medborgarservice ger stöd till stadens förvaltningar och bolag i utvecklingen av kommunikation via webbplatser, sociala medier, bloggar och andra digitala kanaler. Vi samordnar också stadens organisation för externa digitala kanaler bland annat genom nätverk för ansvariga på respektive förvaltning och bolag.

Samordna, utveckla och utbilda

Demokrati och medborgarservice uppdrag

Demokrati och medborgarservice ska

  • Förvalta och utveckla medborgarservice till boende, besökare och företagare genom olika kanaler utifrån behov.
  • Förvalta och utveckla stadens gemensamma externa digitala tjänster och kanaler, såsom goteborg.se, Facebook och Youtube.

Förvaltningens vision

Enkel och hållbar vardag i en stad där alla kan vara delaktiga.

Demokrati och medborgarservices verksamhetsidé

Tillsammans med stadens verksamheter verka för att boende, besökare och företagare upplever att Göteborgs Stad erbjuder tillgänglig och effektiv digital service som möter deras olika behov.

Demokrati och medborgarservices uppdrag

Demokrati och medborgarservice  samordnar och utvecklar stadens externa digitala kanaler och tjänster. Vi leder arbetet med följande gemensamma externa digitala kanaler:

  • goteborg.se
  • kalendarium.goteborg.se
  • stadens Facebooksida 
  • stadens Youtube-kanal

Samordnar och utvecklar stadens externa digitala kanaler och tjänster

Demokrati och medborgarservice kvalitetssäkrar, utbildar och stöttar förvaltningar och bolag i deras externa digitala kommunikation. Vi omvärldsbevakar och initierar utveckling utifrån användarnas och målgruppernas behov. Vi följer även upp Göteborgs Stads externa digitala närvaro på internet på ett övergripande plan samt ansvarar för totalregistret av stadens externa digitala kanaler.