""

Genomgång av sociala medier - Så gjorde vi

Med anledning av Schrems II domen behöver vi i Göteborgs Stad se över våra konton i sociala medier och lista vilka personuppgifter vi registrerar och varför.  Genomgången syftar till att motivera varför Göteborgs Stad vill behålla sociala mediekonton genom att hitta stöd i exempelvis lagar, reglementen/bolagsordningar eller annat, om ni anser att ni behöver fortsätta kommunicera via sociala medier.

Spridning av personuppgifter

I de fall din förvaltning eller bolag har en sida på sociala medier exempelvis Facebook, är ni gemensamt personuppgiftsansvariga ihop med Facebook för den information som inhämtas från besökaren på er sida. Besökarnas uppgifter kan komma att föras över till USA. Detta är problematiskt då Schrems II-domen fastslog att skyddet för personuppgifter som överförs till USA inte uppfyller de krav på skydd som finns inom EU/EES.

Läs mer om Schrems II under kommunikation i staden.  

Kan vi fortsätta arbeta med sociala medier?

I enlighet med det kommunala uppdraget så ska vi erbjuda våra medborgare lättillgänglig service och information. Vi ska informera om deras rättigheter och skyldigheter i de kanaler som används. Sociala medier kan absolut vara en kommunikationskanal där vi uppnår just detta. För att behålla kommunikationen med våra medborgare och fortsätta kommunicera i sociala medier behöver ni därför hitta stöd i exempelvis lagar, reglementen/bolagsordningar eller annat och dokumentera detta.

Alla bör göra en genomgång av sina sociala medier i samråd med sitt dataskyddsombud.

Bedömningens innehåll

För att kunna motivera om ni ska behålla ert sociala mediekonto eller inte behöver er bedömning minst innehålla:

  • Vilka kanaler ni använder,
  • Vilka personuppgifter som behandlas i dessa kanaler,
  • Vilken rättslig grund ni stödjer behandlingen på,
  • Motivering till varför behandlingen bedöms vara nödvändig,
  • Vilka risker ni ser med behandlingen för de registrerade,
  • En bedömning av vilka konsekvenser det skulle få att sluta med behandlingen,
  • Synpunkter från ert dataskyddsombud.
  • Bedöm också om ni uppfyller dataskyddsförordningens krav på att ge information till de registrerade.

Vill du ha inspiration? Här hittar du webbstrategiskas bedömningen för Göteborgs Stads Facebooksida som har gjorts tillsammans med förvaltningens dataskyddsombud - Genomgång av Göteborgs Stads Facebooksida utifrån
dataskyddsförordningen. Detta är vår första version, som kan komma att uppdateras och ändras, men vi vill dela med oss för hjälpa andra i sitt arbete.

Uppdaterad information om personuppgifter 

Vi på webbstrategiska har, utöver denna genomgång även uppdaterat om-texten i sidprofilen på Göteborgs Stads Facebooksida. Där vi lyft delen om att det som skrivs här blir allmän handling, samt att informationen och personuppgifter överförs till tredje part. Vi tipsar också våra följare om alternativa och säkrare kontaktvägar.  

Som ni säkert känner till har vi sedan tidigare sidan goteborg.se/socialamedier. Vi vill nu ta tillfället i akt att påminna om att länka till denna sida i era profiltexter i sociala medier. Ett smidigt sätt att informera era följare om Göteborgs Stads regler för sociala medier som vi på webbstrategiska uppdaterar löpande.

Vi planerar för att vi regelbundet ska göra inlägg på Göteborgs Stads Facebooksida där vi berättar om vad det innebär att dela information i sociala medier och hur vi som kommunal offentlig förvaltning behöver förhålla oss till det.

Hitta era konton med kanalregistret

Alla kanaler i sociala medier ska vara registrerade i kanalregistret. I kanalregistret kan du söka fram vilka sociala mediekonton som är aktuella för din förvaltning eller ditt bolag.

Avsluta konto

Men om vi inte kan motivera varför vi ska behålla en visst konto på sociala medier? Va bra. Göteborg Stad ska ju givetvis inte ha sociala mediekonton som inte fyller en funktion eller ett behov. Lyft då detta i din bedömning och redogör att kontot kommer att avslutas. Här hittar du mer information om hur du avslutar ett konto i sociala medier.

Kontaktinformation

Vill du veta mer, kontakta: