Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär att alla ska kunna ta del av vår service oavsett förutsättning eller eventuell funktionsnedsättning. Det innebär att våra webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängligt konstruerade, robusta och framtidssäkra. Det innebär också att du som är redaktör och publiceringsansvarig behöver skapa tillgängligt innehåll.

Praktiskt arbete med tillgänglighet

Varje förvaltning/bolag ansvarar för att göra sitt material tillgängligt eller ange på vilka grunder man frångått tillgänglighetskraven. På sidan Tillgänglighet finns information om hur du praktiskt ska arbeta för att skapa tillgängligt innehåll i digitala kanaler, till exempel med syntolkning, transkribering, alternativtextning med mera.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Kraven på tillgänglighet i digitala kanaler finns i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Myndigheten som ansvarar för att lagen får genomslag är DIGG - Myndigheten för digital förvaltning.

Lagen gäller för offentliga aktörer, alltså alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Den säger att tjänster och information på offentliga webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgänglig. Principerna är att de ska vara:

  • möjliga att uppfatta
  • hanterbara
  • begripliga
  • robusta.

Kraven specificeras genom den internationella standarden WCAG 2.1. Läs mer om vad kraven innebär på webbplatsen webbriktlinjer.se

Lagen innehåller också bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven. På goteborg.se finns en sådan tillgänglighetsredogörelse, men du som ansvarar för en webbplats, tjänst eller app utanför portalen behöver ta fram en tillgänglighetsredogörelse för denna.

Läs mer om kravet på tillgänglighetsredogörelse