Översätta till andra språk än svenska

Språklagen befäster svenskan som huvudspråk i Sverige. Språklagen säger att språket i offentlig verksamhet är svenska och att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Enligt språklagen är myndigheter inte skyldiga att skriva på något annat språk än svenska.

Översätta till andra språk än svenska på goteborg.se

Språklagen befäster svenskan som huvudspråk i Sverige. Språklagen säger att språket i offentlig verksamhet är svenska och att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Enligt språklagen är myndigheter inte skyldiga att skriva på något annat språk än svenska. På goteborg.se skriver vi på svenska men när det finns behov så översätter vi.

Information på andra språk

Sedan den 1 februari 2011 är Göteborgs Stad ett finskt förvaltningsområde och har därför skyldighet att ge finskspråkiga invånare information på hemspråket. Det finns därför en särskild ingång på goteborg.se, Suomeksi, med kommunal information på finska.
Göteborgs Stad har valt att översätta delar av informationen på webbplatsen till andra språk, främst arabiska, bosniska-kroatiska-serbiska, persiska, somaliska, sorani och engelska. Dessa språk är valda på grund av att de är de mest efterfrågade när medborgare behöver tolk.

Information på teckenspråk

Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och svenska som andraspråk. Göteborgs Stad har valt att översätta delar av informationen på webbplatsen till teckenspråksfilmer.

Översättning via Google translate

Göteborgs Stad erbjuder besökarna att använda Googles översättningstjänst genom en länk från startsidan. Google translate är en översättningstjänst som översätter text till andra språk. Göteborgs Stad ansvarar inte för översättningar via Google translate.

När ska vi översätta?

Vi översätter till andra språk efter en noggrann analys av målgruppen och dess behov. När det finns ett noga kartlagt behov ska vi översätta.

Det är alltid originalhandlingen som gäller

Det finns flera skäl till att vara försiktig med att översätta. Det är viktigt att kvalitetssäkra genom att använda en auktoriserad översättare. Det är alltid originalhandlingen som gäller och om översättningen visar sig vara fel så kan Göteborgs Stad bli skadeståndsskyldig om någon lider ekonomisk skada.

Alla översättningar ska uppdateras samtidigt som motsvarande information på svenska. Annars riskerar den översatta informationen att bli felaktig.

Likställighetsprincipen och diskriminering

Det måste gå att motivera varför vissa språk väljs ut i kommunikationen med medborgarna. I Kommunallagen 2 kap 2 § finns den så kallade likställighetsprincipen, att lika fall ska behandlas lika. Där står det att kommuner och landsting inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Att skicka ut information på enbart svenska språket till kommuninvånarna strider dock inte mot likställighetsprincipen. Det går att översätta till vissa språk om man kan motivera valet. Valet av information som översätts ska även granskas normkritiskt. Valet av språk får inte bli diskriminerande eller peka ut någon specifik grupp enligt diskrimineringsgrunderna.

Rätt till tolk

När en myndighet har kontakt med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. Det står i Förvaltningslagen.

Rutiner för översättningar på goteborg.se

Den verksamhet som har informationsansvar för ett innehåll är också ansvarig för att:

  • analysera om informationen behöver översättas
  • bekosta översättningen och använda stadens upphandlade översättningsbyrå
  • hålla översättningen uppdaterad
  • följa ovanstående råd och riktlinjer
  • se till att även den översatta texten är vårdad, enkel och begriplig enligt klarspråk.