Utveckla e-tjänster och digital service

Här får du vägledning för hur du går till väga när din förvaltning eller bolag har ett behov av att utveckla digital service. Du kan få stöd i processen från de första funderingarna på om en app eller en e-tjänst är rätt lösning, till upphandling och lansering.

Det är bra om förvaltningen eller bolagets Externa digitala kanaler ansvarig - EDKA tar kontakt via support.digitalakanaler@goteborg.se i ett tidigt skede. Då kan ni få stöd i att ta fram en problemformulering och förslag på lösningar. Demokrati och medborgarservice kan också stötta genom hela processen.

Viktigt vid all digital serviceutveckling

 • Tillgänglighet: Klarspråk och andra standards för tillgänglighet.
 • Öppna standarder och format: Öppna standarder och format möjliggör en effektivare förvaltning av information och integrationer.
 • Öppen källkod: Vid utveckling med öppen källkod kan kommunen äga och förvalta sina lösningar över tid. Kommunen är inte heller beroende av någon enskild leverantör för support och utveckling. Öppen källkod ger även kommunen möjligheten att använda utvecklingen fritt inom flera verksamheter.
 • Öppna data: API måste vara med vid upphandling av nytt systemstöd eller it-stöd.
 • Dataskydd: Korrekt hantering av personuppgifter.

Starta ett utvecklingsarbete

Ser du att digitalisering skulle kunna vara ett sätt att realisera verksamhetens mål och skapa ökad effektivitet? Ta reda på om det redan tagits fram någon liknande digital service som går att återanvända. Alla Göteborgs Stads e-tjänster finns samlade i kanalregistret. Om det behövs en helt ny tjänst, bilda gärna en arbetsgrupp där exempelvis registrator, IT-ansvarig, kommunikatör och verksamhetspecialist ingår.

Inledande frågor

 • Vilka behov ska den digitala servicen uppfylla? Vilka är förutsättningarna?
 • Hur kan ni utveckla servicen med användaren i fokus?
 • Hur fungerar verksamhetens service idag? Tänk på att det kommer att krävas mer eller mindre anpassningar i era interna arbetssätt när en analog tjänst blir digitaliserad.
 • Behöver tjänsten kunna kommunicera med andra system, till exempel ett verksamhetssystem?
 • Kommer tjänsten att kräva inloggning med Bank-id?
 • Kommer tjänsten att medföra insamling av personuppgifter och hur ska de i så fall hanteras?
 • Kan verksamheten avsätta den tid som krävs för att testa och godkänna tjänsten? Om det krävs en avancerad e-tjänst, finns i så fall budget för detta?
 • Hur kan nyttan och värdet följas upp? Investeringar i it-lösningar alltid ska följas upp med fokus på verksamhetsnytta och effektivitet.

Enkel eller avancerad e-tjänst?

Enkel e-tjänst

En enkel e-tjänst är ett formulär som inte är kopplat till ett verksamhetssystem. Ärenden kommer in som e-post till en funktionsbrevlåda. Din verksamhet betalar ingenting vid framtagandet eftersom kostnaden för stöd och utveckling ingår i stadens fördelningsmodell. Intraservice skapar e-tjänsten på stadens e-tjänstplattform på beställning av demokrati och medborgarservice .

Avancerad e-tjänst

En avancerad e-tjänst kommunicerar med ett verksamhetssystem (så kallad integration). Det ställer krav på systemet och på att ni utvecklar arbetssätt och rutiner. Avancerade tjänster kan vara webbtjänster och appar till mobiler.

Utvecklingen av avancerade tjänster bekostas av din verksamhet och kan antingen utföras av intraservice eller en extern leverantör. Demokrati och medborgarservice kan stötta inför upphandlingen, till exempel lista tillgänglighetskrav och ha möten med leverantörer. Det kostar ingenting extra.

Det är viktigt att ställa krav på leverantören att om möjligt utgå från befintlig källkod som Göteborgs Stad publicerat på GitHub. Om staden inte har publicerat någon kod som är användbar, ska annan öppen källkod användas som grundsten för produkten.  

Demokrati och medborgarservices stöd

Demokrati och medborgarservice stöttar i hela processen med att ta fram en e-tjänst. Du får hjälp med kravställning, beställning, projektstöd, klarspråksgranskning och kommunikation till externa målgrupper när tjänsten lanseras. Om tjänsten ska utvecklas av externa leverantörer stöttar demokrati och medborgarservice i upphandlingen och säkerställer att kraven följs

 Lansering av e-tjänst

Förvaltning av e-tjänst

Både enkla och avancerade e-tjänster måste förvaltas. Utse en ansvarig för tjänsten och informationen och gör en förvaltningsplan. För e-tjänster på stadens e-tjänstplattform står intraservice för teknisk förvaltning och innehållet i själva tjänsten ansvarar ni för. Det innebär att ni själva ska bevaka när innehållet i tjänsten eller informationen om tjänsten behöver uppdateras.

För avancerade e-tjänster ansvarar ni för att ha ett förvaltningsavtal enligt stadens riktlinjer. Om e-tjänsten kommunicerar med ett verksamhetssystem måste ni säkerställa att ni ser över hur uppdateringar eller andra förändringar av systemet påverkar e-tjänsterna. 

Här kan du läsa mer

Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT
Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad