E-tjänster - illustration

Digital service, e-tjänster och öppna data

Här får du vägledning för att utveckla e-tjänster och annan digital service. Stadens digitala service ska underlätta för alla som bor, besöker eller driver företag i Göteborg att uträtta sina ärenden. De ska uppleva sin kontakt med staden som tillgänglig, enkel och effektiv. Via stadens e-tjänster går det till exempel att ansöka om förskoleplats och boka färdtjänstresa. En annan typ av digital service är appar eller tidbokning via webben.

Utveckling med hjälp av digitalisering kan bidra till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet med fokus på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till. I vår verksamhetsutveckling ska vi tänka digitalt först – digitala tjänster ska vara ett förstahandsval.

Vi på demokrati och medborgarservice finns för er när ni: ​

  • Vill göra det enklare för era användare att nå er och använda era tjänster digitalt.​
  • Vill diskutera idéer, tankar om digitala servicelösningar som till exempel webbplatser, sociala medier, öppna data.​
  • Behöver stöd och hjälp med befintliga digitala lösningar. ​
  • Vill utveckla nya tjänster eller upphandla lösningar​.
  • Har frågor och funderingar kring lagar, standards och vad som händer i omvärlden inom digitalisering av extern service och förändrade användarbeteenden.

I kanalregistret kan du filtrera fram en lista över stadens e-tjänster.

Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT

Användarcentrerat arbetssätt

Vår digitala kommunikation ska genomsyras av ett användarcentrerat arbetssätt. Ett användarcentrerat arbetssätt innebär att man baserar ny kommunikation och nya tjänster på användarens behov.

Detta är mer ett förhållningssätt än en färdig modell och kan appliceras på olika sätt. Inom digital utveckling exempelvis görs en användaranalys och utifrån det tas ett designförslag fram som sedan testas, helst på autentiska användare. För mindre projekt räcker det kanske med att ställa kontrollfrågan om användarbehovet till sig själv eller arbetsgruppen. I samband med större satsningar som ska hålla under lång tid gäller att ha arbetssättet med sig från början och genom hela utvecklingsprocessen.

All ny digital kommunikation som skapas i stadens verksamheter ska ta hänsyn till användbarhet, tillgänglighet och principer om universell utformning.

Internet är i en mognadsfas där olika typer av industristandards utvecklas och blir vedertagna. Det finns ett pågående initiativ kring etableringen av en universell designstandard som ännu är i sin linda. Norge och USA är exempel på länder som tagit fram sina egna nationella standards för webbutveckling och Sverige kommer säkerligen gå samma väg. Standards skapar rutin och frigör utrymme att fokusera på innehåll och det allmänna rådet är att alltid följa standards så långt möjligt.

Grundregel

Göteborgs Stads digitala kommunikation ska följa gällande riktlinjer för tillgänglighet och användbarhet.

Följande föreskrifter ska vara vägledande:

Syftet med föreskrifterna är att säkerställa att alla webblösningar är tillgängligt konstruerade, robusta och framtidssäkra, och därmed fungerar med alla typer av webbläsare och hjälpmedel för funktionshindrade.

${loading}