Klarspråk och skrivhandbok

Du som skriver texter och publicerar information i Göteborgs Stads externa digitala kanaler har ett ansvar för att se till texterna är begripliga och relevanta. Texterna ska utgå från målgruppens perspektiv och principerna om klarspråk. Här kan du läsa mer om klarspråk. Här hittar du också skrivhandboken för digitala kanaler och tjänster.

Ökar trovärdigheten, sparar tid och arbete, sparar pengar

Innehåll

Språklagen

I språklagen finns bestämmelser om språkanvändning i offentlig verksamhet. Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk.

Du som skriver texter och publicerar information i Göteborgs Stads externa digitala kanaler har ett ansvar för att se till texterna är begripliga och relevanta.

Språklag 2009:600  – Riksdagen.se

Klarspråk

Klarspråk står för begripliga myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar i grund och botten om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Begripliga texter är en förutsättning för att alla tjänster på goteborg.se ska vara tillgängliga och användbara för alla besökare – oavsett deras individuella förutsättningar. Men det finns fler skäl att arbeta med klarspråk:

  • Begripliga texter ökar vår trovärdighet.
  • Om medborgarna hittar och förstår informationen slipper de ringa och fråga. Det sparar tid och arbete för alla.
  • Om vi sparar tid sparar vi också pengar

På temasidan Kommunikation i staden kan du läsa mer om klarspråk och hitta verktyg som stöd för dig i ditt arbete.

Språk, ordlistor och definitioner – Kommunikation i staden

Skrivhandboken

Skrivhandboken är ett stöd till dig som skriver texter i Göteborgs Stads digitala kanaler. Skrivhandboken ska göra texterna begripliga, tillgängliga och stilistiskt enhetliga. Den ska också bidra till att vi skapar texter som är anpassade för kommunikation i digitala kanaler. Hela skrivhandboken finns som pdf i slutet av sidan.

Här följer några av de viktigaste delarna i skrivhandboken.

Vem ska läsa din text?

Att skriva begripligt handlar om att anpassa texten efter målgruppens behov. Innan du börjar skriva bör du alltid fråga dig själv:

  • Vem skriver jag för och varför?
  • Vilka förkunskaper har läsaren om ämnet?
  • Vad ska läsaren veta eller göra efter att ha läst texten?
  • I vilken ordning vill läsaren ha informationen?

Det du skriver är till för medborgarna, inte för dig eller dina kollegor. Försök att se din text utifrån istället för inifrån och skriv ur medborgarens perspektiv.

Så skapar du tydliga webbtexter

Skriv det viktigaste först

Medborgarna besöker inte goteborg.se för nöjes skull, de vet vad de söker och vill hitta det snabbt för att sedan gå vidare. Långa inledningar och ovidkommande tilläggsinformation hör därför inte hemma på webbplatsen.

Skriv kort och luftigt

Eftersom ögat tröttnar fortare när vi läser på skärm får webbtexter inte vara för långa eller kompakta. Dela in texten i korta stycken, enligt tumregeln en tankegång per stycke. Skriv inte för långa meningar. Variera meningslängden så skapar du flyt i texten.

Klipp och klistra inte

Om du utgår från en text som någon annan har skrivit ska du inte kopiera rakt av, vare sig hela texten eller enstaka stycken. Inklippta stycken gör din text ojämn, både vad gäller perspektivet och stilnivån. Skriv alltid om texten själv så att den passar för målgruppen och utrymmet där den ska publiceras.

Var noggrann med rubriker

När du skriver för webben är det extra viktigt att du använder rubriker på rätt sätt. Bra rubriker fungerar som en snitslad bana för läsaren. Det ska fungera att skumläsa och ”skanna” av textens mellanrubriker och länktexter. Rubriken ska sammanfatta det viktigaste i stycket.

Använd du-tilltal

Det lättaste sättet att se till att texten riktar sig till läsaren är att använda du-tilltal. Då känner sig läsaren personligt berörd och har lättare att ta till sig och förstå budskapet. Undvik att skriva man eller en; det är vagt och otydligt och kan skapa förvirring om vem texten syftar på. Skriv du med litet ”d”.

Tala om vem som gör vad

Verb som står i passiv form (verb som slutar på s, till exempel ”erbjuds” och ”meddelas”) gör texten vag och opersonlig, eftersom de ”gömmer” människorna i texten. Om du använder passiva verb ökar du avståndet till din läsare och din text blir svårläst. Tala om vem det är som gör något, så blir texten mer konkret och lättare att förstå.

Välj enkla och konkreta ord

Svåra, byråkratiska ord hör inte hemma i moderna myndighetstexter, och absolut inte på goteborg.se. ”Prestigeord” som erhålla, handha och underlåta imponerar inte på någon; tvärtom sänker de vår trovärdighet hos medborgarna. Använd ord som de flesta människor känner igen och förstår, i detta fall få, ha hand om och låta bli.

Var försiktig med fackuttryck

Det är inte säkert att din läsare har samma kunskap om ämnet som du själv har. Om du måste använda termer och fackuttryck i din text ska du därför förklara dem på ett tydligt sätt.

Skriv korrekt

Språk och stavning har stor betydelse för textens trovärdighet. Om texten innehåller en massa småfel finns det risk för att läsaren uppfattar avsändaren som slarvig och okunnig och därmed avfärdar budskapet. När du skriver på goteborg.se är det i första hand Göteborgs Stads trovärdighet som står på spel. Se till att språket i din text är korrekt, att alla ord är rätt stavade och att du använder skiljetecken på rätt sätt.

Var konsekvent

När du ska skriva begripligt gäller inte resonemanget ”omväxling förnöjer”. Bestäm dig för vilket ord du ska använda för ett visst begrepp och håll dig till det ordet genom hela texten. Då blir det lättare för läsaren att hänga med.

Skriv könsneutralt

När du skriver till en stor målgrupp är det viktigt att alla läsare känner sig inkluderade. Därför måste du vara vaksam på vilket pronomen du använder när du syftar på ”alla läsare”. Undvik han och hon som könsneutralt pronomen. Använd ”hen” eller skriv i pluralis.

Ska eller skall?

”Ska” är den normala och rekommenderade formen, medan ”skall” numera betraktas som stelt och ålderdomligt. På goteborg.se skriver vi ”ska” – aldrig ”skall”.

Är din text begriplig?

Att skriva en bra text innebär nästan alltid en hel del redigering. Du kan behöva förtydliga, ifrågasätta dina ordval och ändra eller stryka meningar eller hela stycken. Var kritisk mot din text och se över den ordentligt innan du publicerar den på webbplatsen. I skrivhandboken finns en checklista som du kan använda inför publicering.  

Normkritik

Även begriplig och till synes neutral information kan dölja normer och informella maktstrukturer. För att nå och inkludera alla göteborgare med texterna i stadens digitala kanaler är normkritik användbart. Normkritik är att kritiskt granska det vardagliga, det ”normala”, det som uppfattas som självklart. I skrivhandboken finns ett avsnitt om normkritik.

Normkritik – Kommunikation i staden

Skrivhandboken.pdf