Principer för verksamhetsnamn på webben

Digitala kanaler blir en allt vanligare kontaktyta mellan myndigheter och medborgare. Därmed blir det viktigare hur vi väljer att namnge våra verksamheter. Namnet behöver vara tydligt och självförklarande så att medborgaren snabbt förstår vad verksamheten erbjuder för tjänst eller service.

Tio principer för dig som ska välja verksamhetsnamn på webben

1. Utgå från ett hela staden-perspektiv

Göteborgs Stad är ett starkt varumärke. Det ska vi dra nytta av när vi kommunicerar stadens verksamheter. Vi ska framstå som en stad och lyfta fram att verksamheternas tjänster och service levereras av Göteborgs Stad som helhet snarare än av enskilda verksamheter. 

ExempelGöteborgs Stads kontaktcenter istället för bara Kontaktcenter

2. Tänk på sökmotorerna

Google är det i särklass vanligaste sättet att hitta information på internet. En verksamhet konkurrerar med hela världen om att hamna högt i sökmotorernas träfflistor. Ofta känner medborgaren inte till verksamhetens namn utan googlar istället på den tjänst eller service som hen är ute efter. Därför behöver de sökord som kan användas också finnas i verksamhetsnamnet.

Exempel: Monsunens träffpunkt istället för Monsunen

3. Välj ett självförklarande namn

I många fall kan verksamhetsnamn förekomma utanför en förklarande kontext. I dessa fall är det en stor fördel ur ett kommunikativt perspektiv att namnet i så stor grad som möjligt är självförklarande.

Exempel: Juniorträning istället för Junior

4. Undvik inifrån och ut-perspektiv

Inom organisationen kan det ofta finnas ett syfte med att ha ett projektnamn eller unikt namn på en specifik verksamhet för att särskilja den från organisationens övriga verksamheter. Men för medborgarna är det servicen eller tjänsten som är viktigast. Inte hur den förhåller sig till övriga verksamheter inom organisationen.

Exempel: Föräldrastödet Glädje och utmaningar i Angered istället för Glädje och utmaningar

5. Fokusera på servicen/tjänsten

För de allra flesta medborgare är det den tjänst eller service som kommunen erbjuder som är det centrala – inte att de har ett spännande eller unikt namn. För att effektivisera kommunikationen är det därför en fördel om namnet innehåller information om vilken tjänst eller service en verksamhet erbjuder.

ExempelFärre skolavhopp, fler unga på arbetsmarknaden istället för Hikikomori

6. Tänk på dem som har svenska som andraspråk eller kognitiva funktionsnedsättningar

För många är det av olika anledningar problematiskt med abstraktioner. För dem är det viktigt att kommunens verksamheter har begripliga namn. Post- och telestyrelsen (PTS) rekommenderar att ”välja vanliga, välkända och entydiga ord och formuleringar”.

Exempel: Returen - kreativt återvinningscenter istället för REturen

7. Ha med lokal/geografisk anknytning i namnet

I många fall vänder sig en verksamhet till medborgare i en viss stadsdel. I de fallen blir det tydligare för medborgaren om den geografiska avgränsningen framgår redan i namnet. Annars finns en risk att medborgaren börjar ta del av information för att sedan upptäcka att hen inte tillhörde målgruppen.

Exempel: Behandlingsgruppen nordost för drogproblem istället för bara Behandlingsgruppen för drogproblem

8. Undvik förkortningar

För att en förkortning ska fungera krävs att mottagaren förstår vad den står för. De flesta förstår allmänt vedertagna förkortningar för stora, välkända organisationer som FN och WHO. Men kommunala verksamheters förkortningar är inte lika välkända. Det är bättre att skriva ut förkortningen.

Exempel: Människan bakom uniformen istället för MBU

9. Undvik metaforer, symbolik och ordvitsar

För att metaforer, symbolik och ordvitsar ska fungera krävs att avsändaren och mottagaren har gemensamma referensramar. Saknas det så fungerar inte greppet. Även här finns rekommendationer från PTS: Var konkret, undvik bildspråk.

Exempel: Stressmottagningen Lavendel istället för bara Lavendel

10. Undvik namn som kan uppfattas som privat verksamhet

Det finns en styrka i att tillhöra offentlig sektor när det kommer till medborgarnas förtroende för verksamheten. Därför ska vi inte heller försöka efterlikna namn från den privata sektorn. Undvik till exempel utländska eller påhittade ord.

Exempel: Elbussarna på linje 55 istället för ElectriCity