pussel

Ansvarsfördelning i Göteborgs Stad

Organiseringen av BBIC i Göteborgs Stad utgår från Socialstyrelsens licenskrav och BBIC-konceptet. Ansvaret för att licenskraven följs vilar på BBIC-ansvarig i respektive socialförvaltning och användarna.

BBIC-ansvarig

En enhetschef är utsedd som ansvarig för BBIC i förvaltningen. BBIC- ansvarig är kontaktperson gentemot Socialstyrelsen och ansvarar för att förvaltningen ingår i stadens BBIC-nätverk.

BBIC-utbildare

BBIC- utbildare har gått Socialstyrelsens utbildning för BBIC- utbildare. De utbildar och/eller ger vardagsstöd till kollegor i förvaltningen.

Lokala teamet

I förvaltningen finns ett lokalt team som leds av BBIC- ansvarig. I teamet finns representanter för verksamheterna och de samordnar och ger stöd kring BBIC till användarna. Stödet kan ges i olika former, till exempel utbildning eller workshops. Lokala teamet sprider information om BBIC ut till verksamheterna. De ansvarar för att externa samverkanspartners får information kring BBIC för att underlätta samverkan.

BBIC-nätverket

I BBIC- nätverket ingår BBIC- ansvariga och utsedda huvudutbildare. För att vara huvudutbildare ska en arbeta som 1:e socialsekreterare. BBIC-nätverket säkerställer kunskaps- och erfarenhetsutbyte och anordnar stadengemensamma utbildningar.

Samordnare BBIC

Samordnaren är kontaktperson gentemot Socialstyrelsen och deltar på Socialstyrelsens nationella möten för BBIC samordnare. I uppdraget ingår att samordna BBIC -nätverket, samt att ge stöd och utbildningsinsatser till enheter i specifika frågor kring BBIC.