Rapporter

Här hittar du länkar till rapporter  och kartläggningar gällande Göteborgs Stad inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Studie  Hbtq-personers erfarenheter av stöd efter att ha utsatts för våld i en nära relation, 2021

En studie beställd av Göteborgs Stad och genomförd av Göteborgsregionen, FoU i Väst.

Det övergripande syftet med studien  är att öka kunskapen om hbtq-personers erfarenheter av att söka stöd efter att ha utsatts för våld i en nära relation.

Resultatet av intervjuerna visar bland annat att:

 • Hbtq-personer som utsätts för våld i nära relation känner osäkerhet och tvivel inför att söka stöd.
 • En del saknar rätt stöd, andra söker stöd hos många olika instanser.
 • Stödet kommer inte alltid från förväntat håll. 
 • Möten med hbtq-certifierade verksamheter inom Göteborgs Stad beskrivs som positiva
 • Kunskap om hbtq-personers särskilda livssituation bidrar till att kunna ge ett gott bemötande.
 • Kunskapen om våld nära relationer och dess konsekvenser är en viktig förutsättning för att kunna ge ett gott bemötande kring det som specifikt rör våldet.

Här kan du läsa Hbtq-personers erfarenheter av stöd efter att ha utsatts för våld i en nära relation.

Rapport – uppföljning avseende aktiviteter mot våld i nära relationer kopplat till covid-19, 2020

I samband med pandemin till följd av covid -19 fick Social resursförvaltning i uppdrag att skapa beredskap och föreslå aktiviteter för att möta en eventuell ökning av våld i nära relationer (VINR) genom att bland annat:

 • Beskriva riskerna som en behöver förhålla sig till och beskriva strategier för att möta dessa risker och befarad utveckling.
 • Presentera förslag på adekvata aktiviteter på kort och lång sikt.
 • Involvera civil samhällets aktörer i arbetet.

Uppföljning avser detta arbete under perioden mars till och med september 2020.

Här kan du läsa Rapport – uppföljning avseende aktiviteter mot våld i nära relationer kopplat till covid-19.

Kartläggning av Individ -och familjeomsorgens arbete med våldsutsatta personer 2020-05-27

En kartläggning som beskriver hur Göteborgs Stad, inom stadsdelar och socialjouren, arbetar mot våld i nära relationer. Kartläggningen visar att:

 • Det finns kunskap och kompetens hos stora delar av Individ -och familjeomsorgen i staden och många medarbete får löpande kompetensutveckling.
 • Det finns resurser riktade till våldsutsatta, både i stadsdelarnas egna resursenheter samt de stadengemensamma.
 • Det finns också ideella och privata organisationer som arbetar med att tillgodose våldsutsattas behov av skydd och stöd.
 • Stadsdelarnas arbete skiljer sig åt vad gäller merparten av de faktorer som undersökts.
 • Det finns skillnader mellan stadsdelarna och inom stadsdelarna.

Kartläggningen har identifierat utvecklingsområden för staden inom samtliga områden; organisering, ledning och styrning, arbetet med att upptäcka våld i nära relation samt att utreda och ge stöd och skydd till våldsutsatta.

Här kan du läsa Kartläggning av Individ -och familjeomsorgens arbete med våldsutsatta personer.

Uppföljning och slutrapport av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 – 2018

En uppföljning av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer som gällde 2014-2018. Uppföljningen visar bland annat att:

 • Kompetensen har höjts och breddats till fler yrkesgrupper, även utanför socialtjänstens verksamhetsområde.
 • Det finns skillnader i hur stadens verksamheter och nämnder följer upp arbetet mot våld i nära relationer och analyserar de behov som finns.
 • Det finns tillgång till temporärt och permanent boende för personer som lever med våld. Dock fortfarande svårt för våldsutsatta personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning att få tillgång.
 • Ha en plan mot våld i nära relationer ger tyngd och mandat åt det fortsatta arbetet.

Här kan du läsa Uppföljning och slutrapport av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 – 2018.